Detail předmětu

Marketingové aplikace

FP-PmaPAk. rok: 2016/2017

Předmět je zaměřený na prohloubení znalostí z oblasti marketingových procesů a jejich aplikaci v podnikové praxi. Důraz je kladen na kombinaci systémově procesního přístupu a aplikace kreativních technik v marketingu. Pozornost bude věnována vybraným okruhům s důrazem na úspěšnou realizaci marketingového řízení firem a to především marketingovému výzkumu, six sigma marketingu, kreativním technikám a dalším oblastem praktické aplikace marketingových přístupů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti specifických marketingových přístupů pro aplikaci v podnikové praxi. Studenti budou schopni řešit konkrétní příklady a rozhodovací úkoly s využitím aplikačního software v oblasti marketingového výzkumu, six sigma marketingu a marketingového řízení.

Prerekvizity

Hluboké znalosti marketingových termínů a postupů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je příprava, prezentace a odevzdání semestrálních prací podle pokynů vyučujících a posouzení znalostí studenta prostřednictvím 1 - 2 testů v průběhu studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Marketingový výzkum 1 – metodika marketingového výzkumu
2. Marketingový výzkum 2 – metody a techniky marketingového výzkumu
3. Marketingový výzkum 3 – oblasti aplikace marketingového výzkumu
4. Aplikační software – zpracování dat, marketingové rozhodování (SPSS, CRM)
5. Úvod do six sigma marketingových procesů
6. Six sigma marketing scorecards – měření marketingového výkonu (performance)
7. Six sigma ve strategických marketingových procesech
8. QFD v marketingové oblasti
9. Six sigma v taktických marketingových procesech
10. Six sigma v operativních marketingových procesech

Cvičení:
1-2 Marketingový výzkum – zpracování dat, řešení příkladů (nominální veličiny a ordinální veličiny)
3-4 Marketingový výzkum – zpracování dat, řešení příkladů (intervalové veličiny)
5-6 Segmentace trhu – faktorová a shluková analýza s využitím aplikace SPSS
7-8 Řešení příkladů marketingového řízení v aplikačním softwaru (CRM a SPSS)
9-10 Prezentace výstupů skupinových studentských prací – nové přístupy a nástroje v marketingových aplikacích

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami a technikami v oblasti aplikace marketingu s využitím systémově procesního přístupu. Studenti si osvojí teoretické poznatky a znalosti metodických postupů potřebných pro uplatnění marketingových přístupů při řízení firem v praxi s důrazem na dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu s využitím nástrojů marketingového výzkumu a six sigma marketingu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžné hodnocení formou písemných testů a prezentace seminárních prací.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor