Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M5

FA-A5ZPovinně volitelnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2016/2017Zimní semestr1. ročník16  kreditů

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tématicky odpovídají náplni jednoho ze šesti modulů. (M1-Architektura města, M2-Veřejné stavby, M3-Architektura technické civilizace, M4-Architektonická tvorba v historickém prostředí, M5-postindustriální město…, M7-architektonický prostor-interiér). Moduly jsou vypisovány na každý akademický rok. Jsou uvedeny ve studijním programu.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu, odevzdáním celého kompletu samostatně vypracovaného projektu nebo teoretické práce, prokáže student všestrannou orientaci v problematice zvoleného tématu svoji připravenost využít získané teoretické a praktické dovednosti dosavadního studia a umí je konceptuálně uplatnit při architektonickém i urbanistickém navrhování.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta. Ateliérová projekt je úvodní semestrální projekt studia magisterského studijního programu, zahájení prací na projektu je podmíněno řádně ukončeným bakalářským studiem a absolvováním povinné projekční praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

odborné archtektonické časopisy (CS)
Jan Gehl; Život mezi budovami (1998) (CS)
Gehl, J. , Gemzoe, L. : Nové městské prostory (CS)
Camillo Sitte: Stavba měst podle uměleckých zásad (1889) (CS)
Léon Krier: Architektura: volba nebo osud (2001) (CS)
Jiří Hrůza, Jiří Zajíc: Vývoj urbanismu I.a II.díl (CS)
Dieter Prinz: Staedtebau , Band 1 a 2 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová práce je posuzována na společných kritikách studentů a pedagogů, závěrečné hodnocení vedoucího práce klasifikovaným zápočtem sleduje nejen obsahovou kvalitu výsledné odevzdané práce, ale také její presentaci i obhajobu a aktivitu na kritikách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Semestr je rozdělen do časových úseků vymezených konání kritických diskusí nad rozpracovaným projektem, kterých se účastní kromě všech studentů a učitelů i pozvaní specialisté.

Cíl

Cílem předmětu je na zvoleném tématu samostatnou prací ve formě urbanistické studie nebo teoretické práce /esej, pojednání/ ukázat ve všech významných souvislostech problematiku související s vývojovou fází postindustriálního města /nebo urbanizované krajiny/.Studiem teoretických podkladů a srovnatelných příkladů spolu s hodnocením průzkumů vybrat hlavní problémy související se zadáním, stanovit teoretická východiska alternativ pro vlastní koncept prostorového a funkčního uspořádání. Vybrané řešení vypracovat v odpovídající grafické i digitální podobě s podpůrnou argumentací pro obhájení návrhu, přesvědčivá forma presentace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Diplomový projekt je samostatnou prací studenta průběžné kontroly jsou spojeny s povinnou aktivní účastí na kritikách. Je v zájmu studenta svoji práci konsultovat s vedoucím práce, případně se specialisty ze školy i externisty.