Detail předmětu

Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ I

FA-AT4Povinně volitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2016/2017Letní semestr3. ročník14  kreditů

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Výsledky učení předmětu

Úspěšným absolvováním student získá schopnost řešit zadané téma pomocí odpovídajících nástrojů.
Architektonický návrh objektu a jeho vazeb na místo, případně řešení území je dokumentováno odpovídajícími přílohami dle zadání - situace, pohledy, řezy, model,, průvodní zpráva, případně analytická a návrhová část urbanistické studie.
projekt doprovází povinně fomrulace trvale udržitelných principů a kontextuálních vazeb vzhledem k tématu.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá základní znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti řešené typologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Projekt podle typu zadání konzultují odborníci z Ústavu stavitelství a techniky staveb, případně další odborníci z praxe. Ateliérový projekt je ve fázích rozpracování předveden na kritikách a průběžně hodnocen podle předem stanovených kriterií.
Ateliérová práce je klasifikována stupnicí známek ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonického návrhu malé či velké stavby, případně řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.