Detail předmětu

Ateliér souboru staveb - MĚSTO A MÍSTO

FA-AT3Povinně volitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2016/2017Zimní semestr3. ročník11  kreditů

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Výsledky učení předmětu

Úspěšným absolvováním student získá schopnost řešit zadané téma pomocí odpovídajících nástrojů.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá znalosti urbanistického navrhování a pozemního stavitelství.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Projekt podle typu zadání konzultují odborníci z Ústavu stavitelství a techniky staveb, případně další odborníci z praxe. Ateliérový projekt je ve fázích rozpracování předveden na kritikách a průběžně hodnocen podle předem stanovených kriterií.
Ateliérová práce je klasifikována stupnicí známek ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty ke zpracování konceptu části města, malého sídla nebo urbanizované krajiny. Předmětem zpracované studie je prostorové a funkční uspořádání řešeného území a jeho obsluha.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.