Detail předmětu

Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTO

FA-AT2Povinně volitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2016/2017Letní semestr2. ročník11  kreditů

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Výsledky učení předmětu

Úspěšným absolvováním student získá schopnost navrhovat velké stavby složitějších provozních a konstrukčních vazeb řešené v širším kontextu

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti řešené typologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Projekt podle typu zadání konzultují odborníci z Ústavu stavitelství a techniky staveb, případně další odborníci z praxe. Ateliérový projekt je ve fázích rozpracování předveden na kritikách a průběžně hodnocen podle předem stanovených kriterií.
Ateliérová práce je klasifikována stupnicí známek ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonického návrhu velké stavby se složitějšími požadavky na provoz a konstrukci objektu řešeného v širším kontextu místa (se základními urbanistickými vazbami).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.