Detail předmětu

Softwarové právo

FEKT-TSPRPovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2015/2016Zimní semestr3. ročník3  kredity

Pojem a struktura softwarového práva, instituty ochrany software autorským právem, právní aspekty různých forem tvorby software, pojem, struktura a typické formy licenční kontraktace, typická ujednání v licenčních smlouvách, odpovědnost za vady software, ochrana databází právy sui generis.

Výsledky učení předmětu

Na konci tohoto kurzu bude student schopen v mezinárodních souvislostech chápat systém a strukturu právní ochrany software a prakticky aplikovat autorskoprávní instituty ochrany počítačových programů. Student se bude orientovat v problematice uzavírání licenčních smluv na software a bude schopen zhodnotit platnost a praktické důsledky užití běžných smluvních konstrukcí. Vedle toho bude student schopen prakticky aplikovat ochranu databází právy sui generis.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Předmět je co do obsahu relativně nezávislý na ostatních částech studijního programu – nemá tedy žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Jansa, L., Otevřel, P. Softwarové právo, Brno: Computer Press, 2011, 344 s., EAN 9788025134580.
Maisner, M. a kol. Základy softwarového práva. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 356 s., ISBN 978-80-7357-638-7

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a samostudia za užití distanční studijní opory (materiálů v interaktivní studijní osnově v IS MUNI).

Způsob a kritéria hodnocení

Průběh studia je hodnocen na základě interaktivních plnění v IS MUNI. Interaktivní plnění jsou celkem tři, k úspěšnému absolvování musí student úspěšně dokončit alespoň dvě.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova:
1. Systém českého, evropského a mezinárodního práva duševního vlastnictví
2. Pojem software a počítačového programu, software jako dílo – srovnání české, evropské a zahraniční právní úpravy
3. Software jako patentovatelný objev
4. Licenční smlouvy na software I – základy užití nástrojů elektronické kontraktace, distanční smlouvy, adhezní smlouvy, ochrana spotřebitele
5. Licenční smlouvy na software II – typická ujednání v různých typech licenčních smluv, zvláštní klauzule, rozhodné právo
6. Právní aspekty tvorby software se zaměřením na tvorbu software na zakázku a tvorbu software jako zaměstnaneckého díla
7. Odpovědnost za vady software
8. Pojem a právní kvalifikace veřejných licencí, fenomén Free and Open Software
9. Právní aspekty fungování cloudových řešení typu Software as a Service (SaaS)
10. Specifické formy využití software v právní praxi – elektronický agent, automatizovaný systém pro řešení sporů apod.
11. Zneužití dominantního postavení, zneužití tržní moci a zneužití lock-in efektů na trhu software
12. Pojem a podstata práv sui generis
13. Případové studie komplexních problémových situací vznikajících při právní ochrany software

Cíl

Cílem předmětu je podrobně analyzovat a řešit právní problémy vznikající při vývoji a užití software se zaměřením na právní ochranu počítačových programů a ochranu databází právy sui generis. Kurs rozebere problematiku ochrany software autorským právem a problémově se bude věnovat běžným situacím zaměstnanecké nebo zakázkové tvorby software. Rovněž budou analyzovány typické formy licenční kontraktace a forem užití software v běžné právní praxi. Specifickou součástí tohoto předmětu bude též výklad k právům sui generis k databázím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor