Detail předmětu

Marketingové aplikace

FP-PmaPAk. rok: 2012/2013

Předmět je zaměřený na prohloubení znalostí z oblasti marketingu a jejich aplikaci v podnikové praxi v podmínkách rostoucí internacionalizace ekonomik. Pozornost bude věnována vybraným problémovým okruhům s mimořádnou důležitostí pro úspěšnou realizaci marketingové filosofie v řízení firem a to především na oblast marketingovému výzkumu, six sigma marketingu a dalším oblastem praktické aplikace marketingových přístupů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti specifických marketingových přístupů při zdůrazňování služeb v rámci výrobkového portfolia firem s metodami použitelnými v oblasti mezinárodního marketingu a v marketingovém výzkumu a při cílevědomém uplatnění marketingového auditu.

Prerekvizity

Hluboké znalosti marketingových termínů a postupů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je příprava, prezentace a odevzdání semestrálních prací podle pokynů vyučujících a posouzení znalostí studenta prostřednictvím 1 - 2 testů v průběhu studia.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Marketingový výzkum 1
Marketingový výzkum 2
Úvod do six sigma marketingových procesů
Six sigma marketing scorecards – měření marketingového výkonu (performance)
Six sigma ve strategických marketingových procesech (IDEA)
Obnovení produktového portfolia (ID)
QFD v marketingové oblasti
Obnovení produktového portfolia (EA)
Six sigma v taktických marketingových procesech
Six sigma v operativních marketingových procesech

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické poznatky a znalosti metodických postupů potřebných pro uplatnění marketingových přístupů při řízení firem. Cílem bude seznámit studenty se specifickými metodami a nástroji marketingu, které lze uplatnit ve firmách zejména v souvislosti s rostoucím významem služeb pro vytváření dlouhodobě udržitelné konkurenční výhody, rostoucím významem zapojení firem do mezinárodní obchodní výměny, s uplatňováním metod marketingového výzkumu a six sigma marketingu při řízení firem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžné hodnocení formou písemných testů a prezentace seminárních prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor