Detail předmětu

Ateliér malé stavby - DŮM

FA-AT1Povinně volitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2010/2011Letní semestr2 ročník8  kreditů

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Úspěšným absolvováním student získá schopnost navrhnout nevelkou stavbu nepříliš složitých provozních a konstrukčních vazeb.

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá základní znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti řešené typologie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Projekt podle typu zadání konzultují odborníci z Ústavu stavitelství a techniky staveb, případně další odborníci z praxe. Ateliérový projekt je ve fázích rozpracování předveden na kritikách a průběžně hodnocen podle předem stanovených kriterií.
Ateliérová práce je klasifikována stupnicí známek ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonického návrhu nevelké stavby, s nepříliš složitými požadavky na provoz a konstrukci objektu řešeného v užším kontextu místa.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.

Typ (způsob) výuky