Detail předmětu

Bioanalytické metody

FCH-MCO_BIMAk. rok: 2021/2022

Bioanalytické metody se zabývají stanovením analytu s využitím specifické interakce mezi molekulami. Moderní bioanalytické postupy zajišťují vysokou specifitu stanovení, vysokou citlivost a nízký detekční limit. Mezi základní bioanalytické metody patří enzymatické a imunochemické metody, genetické a elektromigrační metody, chromatografické a spektrofotometrické techniky i další biochemické a mikrobiologické metody. Přednášky jsou zaměřeny na seznámení a objasnění metod používaných k analýze biologických materiálů. Studenti tak získají přehled o širokém spektru bioanalytických metod včetně možností a limitů jejich aplikace, budou tak schopni vybrat vhodnou analytickou metodu s odpovídajícím detekčním limitem a aplikovat zvolenou metodu na analýzu vzorků různého původu.

Výsledky učení předmětu

Studenti získájí znalosti potřebné k využívání různých technik při analýze biologických materiálů.

Prerekvizity

Studenti by měli mít základní vědomosti z analytických metod.

Doporučená nebo povinná literatura

KRÁLOVÁ, Blanka. Bioanalytické metody. 3., přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. ISBN 8070804491. (CS)
KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003. ISBN 8086369072. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu Bioanalytické metody se skládá z písemné a ústní části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do bioanalytických metod a jejich využití v praxi
2) Přehled bioanalytických technik, základní principy analýzy biopolymerů
3) Enzymologie - rozdělení enzymů, enzymová kinetika, enzymy jako analytická činidla
4) Enzymologie – imobilizace enzymů, využití v praxi
5) Imunochemické metody - principy a přehled technik využívajících protilátky
6) Imunochemické metody – fluorescenční, bioluminiscenční, radioaktivní a enzymová imunoanalýza
7) Nanotechnologie, biosenzory, konstrukce a aplikace
8) Chromatografické techniky - gelová permeační, afinitní a ionexová chromatografie, plynová (GC) a kapalinová chromatografie (HPLC, UHPLC), superkritické fluidní chromatografie (SFC) a jejich využití v analýzy biomolekul
9) Spektrofotometrické metody – optická, fluorescenční, infračervená, ramanova a vysokofrekvenční spektroskopie, nukleární magnetická resonance, atomová absorpční a emisní spektrometrie
10) Elektroforetické metody – elektroforéza, isoelektrická fokusace, izotachoforéza, afinitní, dvojrozměrná, zónová a kapilární elektroforéza.
11) Molekulární techniky, polymerasová řetězová reakce (PCR), RT-PCR detekce specifických sekvencí produktu in situ, DNA a RNA čipy, příklady praktického použití
12) Biologické a mikrobiologické analytické metody, průtoková cytometrie, fluorescenční metody, elektronová mikroskopie
13) Moderní bioanalytické techniky

Cíl

Cílem předmětu je získání poznatků o metodách, které se využívají k analýze biologických materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný