Detail předmětu

Týmový projekt specializace - S1

FCH-MC_TPS1Ak. rok: 2021/2022

Obsahem praktického předmětu je teoretická i praktická výuka způsobu práce v odborném týmu v rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti specializace. Na základě předpokládaného zaměření diplomových prací studenti vytvoří malé týmy s prolínajícími se tématy diplomových prací. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti rozdělí role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém. Zpracují záměr, metodiku, stanoví si cíle a realizují experimentální blok. Vypracují souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude podrobena oponentuře a jejíž výstupy studenti představí v rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

Výsledky učení předmětu

Studenti si prakticky osvojí pravidla práce v odborném týmu v rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti specializace. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti vytvoří malé týmy podle zájmu o konkrétní problematiku, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém teoreticky i experimentálně. Naučí se pravidla zpracování závěrečné souhrnné zprávy a připraví se na oponenturu. V rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu získají nové prezentační dovednosti. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura bude přidělena dle tematického okruhu vedoucím kurzu. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou seminářů - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu. Podmínkou je aktivní účast na seminářích.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden: Úvod do výuky, projektové řízení, týmová práce. Výběr témat, rozdělení studentů do týmů (po 4-5 členech), určení supervizorů.
Témata - příklady:
1. Přehled a příprava různých druhů organických mikro- a nanočástic k transportu biomolekul a buněk.
2. Vlastnosti a využití kyseliny hyaluronové v biomedicíně.
3. Možnosti aplikace a úpravy huminových látek pro biomedicínské účely.
4. Vývoj a konstrukce nanosenzorů na bázi biomolekul.
5. Téma z praxe: Možnosti využití nanovláken jako trasportních systémů pro léčiva.

2.-9. týden: Zpracování projektového zadání - teoretický i praktický blok; kontrolní dny v jednotlivých týmech.

10.-13. týden: Prezentace výsledků jednotlivých týmů (1 seminář = 3 týmy), diskuse, oponentura závěrečné zprávy.

Cíl

Cílem předmětu je uvést základy projektového řízení a týmového řešení konkrétního problému z oblasti specializace. Studenti vytvoří malé týmy podle předpokládané náplně diplomové práce, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí výzkumu nebo odborné praxe včetně experimentální části. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka formou seminářů je povinná a bude kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace BF , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný