Detail předmětu

Technologie vnitropodnikové komunikace

FP-TVKAk. rok: 2020/2021

Předmět podává ucelený přehled o komunikačních infrastrukturách podniku, vztahující se legislativě a technických normách. Zaměření je především na kritickou komunikační infrastrukturu. Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku kritické infrastruktury komunikačních systémů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kritických komunikačních infrastruktur, jejich analýzou, analýzou rizik kritických komunikačních systémů, metodikou řešení návrhu kritické komunikační infrastruktury a získání praktických dovedností s jejich návrhem. Studenti získají znalosti o celkových principech řešení kritických komunikačních infrastruktur, o metodách a přístupu k jejich řešení a jejich využití při návrhu kritické komunikační infrastruktury podniku.
Manažerské kompetence: rozhodování o správnosti projektovaných řešeních CCI a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence:
- rozhodování systémových návrzích a projektovém řešeních CCI a jejich technických a technologických aspektech
- praktická znalost monitoringu a nastavení prvků CCI

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu osnovy předmětu Komunikační infrastruktura vyučovaného na FP VUT v Brně v bakalářském studijním oboru Manažerská informatika, 1.ročník LS a úspěšné vykonání zkoušky z tohoto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4 (CS)
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné zpracování odborného textu na vybrané téma. Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Docházka na cvičení není povinná. Omluvená absence na přednáškách i cvičeních nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor