Detail předmětu

Obchodování a ICT trh

FP-OICTAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje přehled o činnostech obchodování. Seznamuje studenty s jeho základními operacemi - nákupem a prodejem, přepravou, udržováním zásob, výzkumem a ovlivňováním trhu a poskytováním obchodních služeb. Definuje pojem obchodní kategorie a její význam pro realizaci obchodních činností.Vysvětluje základní formy obchodu a soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje.Cílem předmětu je objasnit pojem obchod a činnosti spojené s obchodováním. Vysvětlit vztah těchto činností k základním funkcím podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti týkající se obecného přehledu o obchodě a činnostech spojených s jeho realizaci. Budou schopni objasnit pojem obchod a obchodní činnosti, charakterizovat společenský a ekonomický význam obchodu, definovat pojem obchodní kategorie a jejich význam pro obchodní činností, vysvětlit soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje, poukázat na požadavky obchodu na trzích ICT.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základních makroekonomických a mikroekonomických vztahů, funkcí podniku a jeho ekonomika a znalost obchodně-právních vztahů podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

TELLIS, G. J. Reklama a podpora prodeje. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2000. 620s. ISBN 80-7169-997-7. (CS)
JOBBER, D., LANCASTER, G. Management prodeje. 1.vyd. Praha: Computer Press. 2001. 431s. ISBN 80-7226-533-4. (CS)
CLOW, K. E., BAACK, D. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press. 2008. 484s. ISBN 978-80-251-1769-9. (CS)
LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. 1.vyd. Praha: Computer Press. 2004. 170s. ISBN 80-251-0174-6. (CS)
De PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERG, J. Marketingová komunikace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2003. 581s (16s přílohy). ISBN 80-24- -0254-1. (CS)
ČERNÝ, V. Prodejní techniky. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2003, str. 470, ISBN 80-251-0032-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Při hodnocení předmětu je důraz kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Výsledné hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS a bude závislé nejen na výsledcích písemného prověření znalostí, ale také na aktivní kontrolované účasti studentů na přednáškách. Cílem hodnocení je prověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studentů formou zpracování týmového semestrálního projektu. Výsledné hodnocení tvoří průměr bodů z cvičení a písemné zkoušky.
Požadavky na ukončení (procentní váha)
Docházka na cvičení je povinná. Vyučující na každém cvičení provede kontrolu účasti. Možná je pouze jedna neomluvená neúčast.
Návrhový list semestrálního projektu 5%
Semestrální týmový projekt 80%
Přednášky (včetně přednášek odborníků z praxe) 15%
Zkouška 100%

Podmínky a aktivity k úspěšnému ukončení předmětu:
a) Získání zápočtu (minimálně 30 bodů z 50 bodů):
1. Účast na cvičeních je povinná.
2. Týmový projekt
3. Vypracování Návrhového listu projektu
4. Prezentace týmového projektu
5. Hodnocení prezentace týmových projektů kolegů
b) Písemná zkouška (minimálně 50 bodů ze 100 bodů)
Výsledné hodnocení získáte přepočtem: ((body za zápočet x 2)+( body za písemnou zkoušku))/2 (požadavek je: minimálně 50 bodů)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednáška
Význam a funkce obchodu. Vymezení pojmů v oblasti obchodu. Historie obchodu.
Základní formy obchodu a soubor podmínek, ve kterých se obchod realizuje.
Požadavky obchodování na ICT trzích.
Obchodní kategorie. Prostřednici obchodní činnosti. Zprostředkovatelé obchodních činností.
Obchodování ve vztahu k základním funkcím podniku. Základní subsystémy průmyslového a obchodního podniku.
Charakteristika podnikové funkce nákupu. Objekty a formy nákupu. Řízení nákupu.
Modely nákupního procesu organizací. Klasické modely a modely nákupního procesu konce 20.století.
Marketing nákupního procesu. Výzkum nákupního trhu. Nákupní marketingový mix. Podmínky fungování nákupního marketingu v podniku.
Volba dodavatele. Vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů. Administrativa nákupu a skladování (obchodní faktura, objednávka, kupní smlouva, standardní klasifikace produkce, skladové karty, výdejky, dodací list).
Vývoj prodeje v moderní společnosti. Charakteristika funkce prodeje. Činnosti související s prodejem a jejich řízení.
Organizace prodeje. Varianty prodejního útvaru. Výběr, výcvik a hodnocení prodejců.
Práce prodejce-profesionála. Chování zákazníka během nákupu zboží. Základní prodejní techniky. Prodejní jednání.

Cíl

Cílem předmětu je objasnit pojem obchod a činnosti spojené s obchodováním. Vysvětlit vztah těchto činností k základním funkcím podniku. Nastínit soubor podmínek, ve kterých se obchod realizuje na ICT trzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce a průběžná kontrola vědomostí ve výuce.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor