Detail předmětu

Metodika tvorby závěrečných prací

FP-MTZPMAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti.
Profesionalita, vědecká metodologie a kreativita, struktura diplomové práce a formální požadavky na úpravu, informační zdroje a citace literatury, chyby při zpracování diplomové práce, pracovní hypotézy, metody řešení problémů.prezentace diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu dokáží definovat problém, vyhledat, utřídit a zobecnit informace, vytvořit pracovní hypotézy, vyhledat a použít vhodnou metodu pro vyřešení daného problému, sestavit obhajovací řeč.

Prerekvizity

V souladu se studijním plánem pro bakalářská studia na FP VUT v Brně.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690
ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 208 s. ISBN 978-80-251 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou cvičení, na kterých se studenti seznamují a prakticky si zkoušejí jednotlivé metody tvorby závěrečných prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
Předložení a prezentace seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je vystavěn na cvičeních, základní tematická náplň cvičení je následující:
- Metodologie tvořivé práce
- Vyhledávání a zpracovávání informací
- Formální náležitosti komplexní písemné práce
- Citace literatury
- Modelová struktura diplomové práce
- Formální požadavky na diplomovou práci a nejčastější chyby
- Praktická prezentace studie k diplomové práci

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit s metodologií duševní práce, způsoby získávání, zpracování a využívání informací a s formálními náležitostmi diplomové práce. Osvojení si základních dovedností při přípravě, zpracování a prezentaci diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání požadované seminární práce v termínu.
Nepřítomní studenti musí práci odevzdat v náhradním termínu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor