Detail předmětu

Právo k nehmotným statkům

FP-PNSAk. rok: 2020/2021

Předmět je orientován zejména na vymezení základů práva občanského, obchodního, pracovního, autorského práva a průmyslových práv. Občanské právo hmotné a procesní. Obchodní právo. Pracovní právo. Autorské právo. Vynálezy a zlepšovací návrhy. Ochranné známky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude obeznámen se základními pojmy v oblasti občanského práva, obchodního práva, pracovního práva a práv duševního vlastnictví.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia. Znalost základních právních pojmů občanského a obchodního práva, znalost práce s právními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

SMEJKAL, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. 1. vydání. Praha: C.H.BECK. 2001. 542 s. ISBN 80-7179-552-6
Špindler, K. Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. LexisNexis: Praha, 2007.
Čermáková-Vlčková, A., Smejkal, V. Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích. LINDE, Praha 2009, 152 str., ISBN: 978-80-7201-744-7.
Jakl, L. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví – Repetitorium. 3. vydání. Metropolitní univerzita Praha: Praha, 2011.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Je udělován zápočet nebo zkouška dle studijního programu pro příslušný akademický rok.
Zápočet (nebo zkouška) probíhá formou písemného testu. Test se skládá z 25 otázek se 4 variantami odpovědí, z nichž je vždy pouze jedna odpověď správná. Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Občanské právo
Obchodní právo
Pracovní právo
Autorské právo
Právo průmyslového vlastnictví

Cíl

Hlavním cílem předmětu je orientace v právu občanském, obchodním, pracovním a právu duševního vlastnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá. Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor