Detail předmětu

Navrhování výrobků z plastů

FCH-MC_NVPAk. rok: 2021/2022

Předmětem kurzu je pochopení postupu při navrhování výrobků z plastů tj. souvislost mezi technologickými a ekonomickými možnostmi plastikářských technologií, vlastnostmi materiálů a designem výrobku. Probírány jsou vlivy expozice a zpracovatelských technologií na vlastnosti polymeru v hotovém výrobku. Pozornost je věnována navrhování vstřikovaných výlisků z plastů s ohledem na správnou konstrukci, podmínky namáhání a užitné vlastnosti.

Výsledky učení předmětu

Cílem je kompexní hodnocení materiálového návrhu výrobku a souvisejících problémů - ekonomika, zpracování, užitné vlastnosti, recyklace aj.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti makromolekulární chemie, struktury a vlastností makromoleku, aditivace a degradace polymerů a technologie zpracování polymerů.

Doporučená nebo povinná literatura

Fajgl J.: Navrhování výrobků z plastických hmot. SNTL, Praha 1964. (CS) (CS)
Malloy A. R.: Plastics Part Design for Injection Molding. Hanser Gardner Publications, München 1994. (CS) (EN)
Belovsky H.: Plastics: Product Design and Processing Engineering. Hanser Publishers, Munich 1995. (EN)
Šuba O.: Dimenzování a navrhování výrobků z plastů. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín 2005. (CS)
Rosato V. D.: Designing with Plastics and Composites. Kluwer Academic Publishers, Boston 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je semestrální práce spočívající ve vypracování projektu na zadané téma z oblasti materiálového a technologického návrhu konkrétního výrobku. Za splnění všech dílčích úloh a závěrečného projektu v předepsaném termínu je udělen klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Smrštění při vstřikování
2. Vnitřní pnutí ve výrobcích
3. Vady výstřiků a jejich odstraňování
4. Výroba a aditivace fólií
5. Výroba a aditivace trubek
6. Výroba desek a výrobků z desek
7. Nosné a vázací prostředky z termoplastů
8. Čerpadla a armatury z termoplastů
9. Třískové obrábění
10. Lehčené výrobky a velké nádoby, zadání samostatného návrhu plastového výrobku
11. Plastové motnážní součásti, hřídelové spojky, těsnění, pružiny a pružné elementy
12. Plastová ložiska, samomazné plastové součásti, tribologické vlastnosti plastů
13. Zápočtový test, odevzdání samostatného návrhu plastového výrobku

Cíl

Obsahem předmětu je navrhování výrobků z plastů pro sériové výrobní postupy, tj. pochopení souvislostí mezi technologickými a ekonomickými možnostmi plastikářských technologií. Cílem předmětu je schopnost definovat materiálové požadavky a schopnost vytvořit vlastní návrh řešení výrobku pro zadanou aplikaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Student v průběhu semestru vypracuje několik dílčích úloh týkajících se např. výpočtu smrštění při vstřikování apod. Na závěr vypracuje student samostatný projekt návrhu plastového výrobku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující

    specializace --- , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující

    specializace --- , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný