Detail předmětu

Praktikum z instrumentální analýzy

FCH-MC_PIAAk. rok: 2021/2022

Výběr metod instrumentální analýzy vhodných k řešení zadaného problému, návrh pracovního postupu, realizace měření, zpracování dat, vyhodnocaní dat ve vztahu k řešení zadaného problému.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti umět vybrat metody instrumentální analýzy vhodné pro řešení konkrétního problému z oblasti chemie nebo chemické technologie, realizovat laboratorní měření s vybranými technikami a zhodnotit získaná data ve vztahu k řešení zadaného problému. Uvedené dovednosti budou umět uskutečňovat v týmu.

Prerekvizity

základní znalosti analytické a instrumentální chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Čůta, K. a kol.. Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986. (CS)
SKOOG, Douglas A a James J LEARY. Principles of instrumental analysis. 4th ed. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1992, 700 s. ISBN 0-03-075398-8. (CS)
dle zadání vedoucího vybraného úkolu (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování zadaných úloh a řádné vedení laboratorního deníku. K vedení deníku viz karta "Kontrolovaná výuka" a dokumentace k předmětu na e-learningovém portálu. Zápočet uděluje garant předmětu po souhlasu příslušného vedoucího (podpis v deníku) a na základě hodnocení včas odevzdaného (v zápočtovém týdnu) laboratorního deníku. Deník hodnotí garant, kterému se rovněž odevzdává. Laboratorní deník bude studentům po udělení zápočtu vrácen k dalšímu použití.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Výběr tématu a vedoucího, ustavení týmu.
2.-4. Výběr metod, návrh pracovních postupů.
5.-11. Realizace měření, zpracovávání dat.
12.-13. Vyhodnocení dat ve vztahu k řešení zadaného problému, zpracování zprávy.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty formou týmové práce na zadaném úkolu výběr a realizaci vhodných metod instrumentální analýzy pro řešení konkrétního problému, způsoby zpracování a zhodnocení naměřených dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student absolvuje vybrané úlohy po domluvě s jejich vyučujícími, absolvování úloh kontroluje garant na základě laboratorního deníku.

ZÁSADY VEDENÍ LABORATORNÍHO DENÍKU
Záznamy v deníku slouží k archivaci průběhu a výsledků laboratorních činností a v případě budoucí potřeby mají umožnit dohledání detailů pracovního postupu (včetně data) a jeho výstupů nebo komukoli umožnit experimenty zopakovat..
Do deníku se píše chronologicky toto:
" datum zápisu,
" co se dělalo (stručný název činnosti toho dne),
" proč se to dělalo (motivace, důvody, návaznosti, souvislost s nějakým projektem…),
" jak se to dělalo (průběžný a přesný záznam pracovního postupu),
" všechna aktuální data (navážky, koncentrace, teploty, látky včetně čistoty, dodavatele/výrobce a čísla šarže, přístroje …),
" kde jsou data (název datového souboru atp.), pokud jsou výsledkem (daty) výstupy z počítače, prostě jsou výsledná data v elektronické formě,
" další důležitá pozorování (netypické a problematické jevy, zbarvení, sraženina, odlišnosti od obvyklostí,…),
" číslo stránky.
Stručně - zápis má tuto strukturu: kdy-co-proč-jak-výsledky+pozorování.
Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování výše uvedených zásad.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný