Detail předmětu

Příprava a řízení projektu - EB

FCH-BC_IPMAAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu jsou znalosti, metody, techniky a nástroje odpovídající požadavkům na kompetence projektového manažera podle evropského standardu IPMA. Student může získané znalosti z výuky využít pro získání některého z certifikátů IPMA, Národní certifikát studenta nebo mezinárodní certifikát IPMA-D, udělovaný Společností pro projektové řízení o.s.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia jsou znalosti, dovednosti a kompetence požadované pro aktivní zapojení absolventa do projektových týmů a to díky získaným kompetencím dle doporučení certifikačního orgánu IPMA pro ČR Společností pro projektové řízení o.s. v tomto rozsahu (číslování označuje kompetence dle IPMA):

1.01 Úspěšnost řízení projektu, 1.02 Zainteresované strany, 1.03 Požadavky a cíle projektu, 1.04 Rizika a příležitosti, 1.05 Kvalita, 1.06 Organizace projektu, 1.07 Týmová práce, 1.08 Řešení problémů, 1.09 Struktury v projektu, 1.10 Rozsah a dodávané výstupy projektu, 1.11 Čas a fáze projektu, 1.12 Zdroje, 1.15 Změny, 1.16 Kontrola, řízení a podávání zpráv, 1.18 Komunikace, 1.19 Zahájení, 1.20 Ukončení, 2.07 Kreativita, 2.10 Diskuse, 2.12 Konflikty a krize, 2.15 Etika, 3.04 Realizace projektu, programu a portfolia, 3.05 Trvalá organizace,
3.08 Personální management

Přehled nástrojů, metod a technik:
LRM, identifikace a analýza zainteresovaných stran, identifikace rizik, SMART, WBS, SOW, analýza pomocí úsečkových diagramů a histogramů, konstrukce síťových grafů, Ganttův diagram, CPM, milníky, ohodnocení rizik a ošetření rizik, matice komunikace a odpovědnosti, EVM, řízení změn, monitorování rizik

Předmět poskytuje jednak teoretické znalosti z uvedených kompetencí, poskytovaných především formou prezenční přednášky a řízenou výukou v e-learningovém kurzu, jednak praktické ověření nejpoužívanějších nástrojů, metod a technik formou praktických cvičení ve výuce a formou domácích úkolů.

Student prokazuje schopnost aplikace nástrojů a technik projektového managementu formou hodnocené práce (projektu), která obsahuje tyto metody a techniky: logickou rámcovou matici projektu, hierarchickou strukturu prací projektu (WBS), analýzu rozsahu (SOW) projektu, organizaci projektu (OBS), matici odpovědnosti projektového týmu, registr zainteresovaných stran projektu, registr rizik projektu, časový harmonogram projektu formou síťového grafu (činnosti, milníky) s přiřazenými a vyváženými zdroji, s vytvořenými časovými, zdrojovými i nákladovými rezervami.

Prerekvizity

Schopnost strukturovaného, systémového a systematického myšlení.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal a kol: Projektové řízení podle IPMA. Grada Publishing 2012 Praha, 528 s.
Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, o. s. 2010, Brno, 314 s.
Ježková Z., Krejčí H., Lacko B.,Švec J. Projektové řízení – jak zvládnout projekty, Akademické centrum studentských aktivit 2013 Kuřim, 433 s.
The Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Project Management Institute, 1996, USA
ČSN ISO 21500 Návod k managementu projektu, ÚNMZ, 2013, 68 s. ČSN ISO 21500 Návod k managementu projektu, ÚNMZ, 2013, 68 s. ČSN ISO 21500 Návod k managementu projektu, ÚNMZ, 2013, 68 s.
Managing Successful Projects with PRINCE2™, TSO, Ireland, 2009, 327 s.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Seminář - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky úspěšného absolvování předmětu zahrnuje ověření znalostí:
a) písemný test sestávající ze 40 otázek, který trvá maximálně 40 minut. Dle ECTS je nutno získat 50% bodů.
b) Písemná práce (projekt) a její prezentace, hodnocení známkou E a lepší.

Podmínky udělení komerčního certifikátu IPMA - Národní certifikace studentů:
A) Úspěšnost testu min. 80 %
B) Písemná práce (projekt) a její prezentace je hodnocena známkou C a lepší.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsahem předmětu jsou znalosti, metody, techniky a nástroje odpovídající požadavkům na kompetence projektového manažera podle evropského standardu IPMA. Výuka je rozdělena do tématických bloků:

1. Základní pojmy a východiska
Základní pojmy
Projekty – klasifikace, kontext
Fázový model projektu

2. Principy projektového řízení
Projektové řízení = řízení změny
Principy projektového řízení
Přínosy projektového řízení
Standardy projektového řízení
Certifikace dle IPMA – požadavky na NCS

3. Předprojektové fáze
Iniciační fáze projektu
Studie příležitosti – SLEPT, SWOT
Specifikace cíle projektu – SMART, trojimperativ
Studie proveditelnosti, investiční studie
Logický rámec projektu (LFM)
Analýza zainteresovaných stran a komunikační plán
Zakládací listina projektu

4. Integrace
prostředí organizace – struktura organizace versus projekt
strategie, mise, vize
projekt, program a portfolio

5. Rizika v projektu
Identifikace rizik (hrozeb)
Hodnocení rizik – kvalitativní, kvantitativní
Vyhodnocení rizik
Opatření
Metody – bodová metody, RIPRAN,

6. Plánovací fáze
Zahájení projektu
Plánování času, nákladů (rozpočet) a zdrojů
Metody/techniky: WBS, Ganttovy diagramy, síťová analýza (CPM, PERT), milníková metoda (MTA), metody odhadů,
Počítačová podpora síťové analýzy (OpenProj)

7. Realizační fáze
Operativní řízení projektu – podávání zpráv, řešení problémů, dokumentace, čerpání rozpočtu
Metody/techniky: EVM, MTA, SSD
Procurement (obstarávání)
Změny v projektech
Krize v projektu
Ukončení projektu

8. Poprojektové fáze
Analýza ukončeného projektu
Návrh na opatření pro zlepšení příštích projektů
Monitorování výsledků projektu
Udržovací fáze projektu

9. Týmová práce a komunikace
Týmové role
Motivace – hierarchie potřeb (Maslow, Herzberg, Plamínek, Adair)
Konflikty a jejich zvládání
Vedení porad
Etika
Zvládání stresu

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektového řízení jak je chápáno v mezinárodním kontextu. Obsahem předmětu jsou znalosti, metody, techniky a nástroje odpovídající požadavkům na kompetence projektového manažera podle evropského standardu IPMA. Při úspěšném absolvování kurzu a splnění všech dodatečných podmínek stanovených certifikačním orgánem získá student Národní certifikát studenta udělovaný Společností pro projektové řízení o.s. Student může získané znalosti z výuky dále využít pro získání některého z komerčních certifikátů (IPMA-D. IPMA-C, IPMA-B).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Schopnost strukturovaného, systémového a systematického myšlení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor