Detail předmětu

Environmentální bezpečnost II

FCH-BC_EB2Ak. rok: 2021/2022

Charakteristika závažných chemických, radiačních a biologických havárií. Charakteristika závažných živelných pohrom. Prevence havárií. Definice a základní charakteristiky a pojmy jednotlivých chemických, biologických a radiačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována základním pojmům v radiačních technologiích a současným trendům.

Výsledky učení předmětu

Zvýšení znalostí a kompetencí studentů se projeví zejména v těchto oblastech:
a) Absolventi předmětu budou chápat vzájemné vztahy v prevenci závažných chemických havárií.
b) Absolventi předmětu budou chápat vzájemné vztahy v prevenci závažných radiačních havárií.
c) Absolventi předmětu budou chápat vzájemné vztahy v prevenci závažných biotechnologických havárií.
d) Absolventi předmětu budou chápat vzájemné vztahy v prevenci závažných dopravních havárií.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů. Širší znalosti z kurzů chemie, fyziky, chemického inženýrství, fyzikální chemie a klimatologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Kutílek, M. a spol.:Homo adaptabilis, 2013, ISBN:978-80-7363-563-3 (CS)
Lomborg B. Skeptický ekolog: Jaký je skutečný stav světa?, Praha 2006, ISBN:80-8638-942-4 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášky a audiovizuálních prezentací. Vyučujícím a studentům bude k dispozici základní e-learningový kurz v systému LMS Moodle. Během semestru mohou studenti podle potřeby využívat konzultačních hodin vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška z rozsahu přednesené látky odpovídající danému ročníku studia.
Hodnotí se stupeň znalostí základu předmětu a pochopení fylozofie environmentální bezpečnosti.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy chemických technologií.
2. Základy radiačních technologií.
3. Základy biotechnologií.
4. Příčiny vzniku technologických havárií.
5. Doprava materiálu.
6. Charakteristika živelných katastrof.
7. Klimatické jevy.

Cíl

Předmět si klade za cíle poskytnout studentům základní informace o charakteristikách chemických, radiačních a biotechnologických havárií o jejich prevenci a hodnocení rizik. Součástí je zaměření na výklad organizačních a technických opatření v oblasti chemické, radiační a biotechnologické bezpečnosti. Součástí je i hodnocení živelných pohrom aplikovaných na náš klimatický region. Prostřednictvím přednášek studenti získají základní znalosti o prevenci těchto havárií ve všech hlavních oblastech v souladu s platnou legislativou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.
Kontrola výuky v kombinovaném studiu je prováděna minimálně třemi povinnými konzultacemi v průběhu semestru.
Kontrola výuky v prezenčním studiu je realizována prostřednictvím diskuzního fóra na přednáškách, vždy po skončení celistvého bloku přednášené látky.
Je určena konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia, kontrola komplexního chápání problematiky je v této formě studia možná vypracováním seminární práce.
Je určena konzultace pro studenty denního studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor