Detail předmětu

Bakalářský projekt (B-AIŘ)

FSI-FDI-KAk. rok: 2020/2021

Charakteristiky a členění vědeckých prací. Charakteristiky bakalářského projektu.
Systémové pojetí bakalářského projektu.Problémové situace a problémy – vymezení a komplexní analýzy. Přístupy a metody k řešení problémů – metody logické, systémová analýza, statistické metody, modelování. Vytváření systémů podstatných veličin na soustavách – tvorba dílčích modelů. Struktura a metodologie výpočtového modelování.Problematika věrohodnosti výsledků modelování.Obsahová stránka bakalářského projektu. Formální a jazyková stránka diplomového projektu.
Individuální práce studentů pod vedením vedoucího bakalářské práce podle konkrétního zadání bakalářské práce včetně odborných konzultací ve firmách, které spolupracují s ústavem.Součástí může být i experimentální část bakalářské práce (pokud je obsažena v zadání).

Výsledky učení předmětu

Získání informací o systémovém přístupu k realizaci bakalářského projektu, k jeho obsahové, strukturální a formální stránce, a o způsobu obhajoby bakalářského projektu.

Prerekvizity

Náplň práce vychází z konkrétního zadání bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná literatura k zadanému problému: individuálně/individual references
Odborná literatura k zadanému problému: individuálně/individual references

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování podstatné části bakalářské práce. Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího bakalářské práce.
Podmínky udělení zápočtu: Aktivní práce na bakalářském projektu; potvrzuje vedoucí bakalářského projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cíle předmětu: Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na bakalářském projektu tak, aby během tohoto semestru student úspěšně dokončil bakalářský projekt.
Výuka je v tomto předmětu zaměřena tak, aby posluchači na vysoké odborné úrovni byli schopni vypracovat bakalářský projekt a obhájit ho. Jsou seznámeni s metodologii a technikou vědeckého bádání, s realizací rešeršních činností, s obsahovou a formální stránkou bakalářské práce. V základních rysech jsou seznámeni s etikou vědecké činnosti a s etikou písemného a ústního projevu. Jsou upozorněny na podstatné obsahové chyby, které se mohou v vyskytnout v bakalářské práci. Je demonstrován způsob obhajoby bakalářské práce. S každým posluchačem je konzultován název jeho bakalářské práce a její obsahová náplň.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Presentace ve všech cvičeních. Ve zvláštních případech je možná kompenzace speciální prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-AIŘ , 3. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální práce studentů pod vedením vedoucího bakalářské práce podle konkrétního zadání bakalářské práce včetně odborných konzultací ve firmách, které spolupracují s ústavem.Součástí může být i sestavení programu pro počítač.

Vedení bakalářské práce

78 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí bakalařského projektu.