Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (ÚK)

FSI-FEZAk. rok: 2020/2021

Studenti jsou seznámeni s požadavky na formální zpracování bakalářské práce, s rozsahem práce, členěním a náplní kapitol, závaznými termíny spojenými s odevzdáním práce a také s průběhem státní závěrečné zkoušky. Studenti jsou dále seznámeni s požadavky na prezentaci vlastních výsledků před komisí státní zkoušky, s požadovanou šablonou prezentace, časovým limitem a doporučeným časovým rozvržením, s doporučenou strukturou prezentace a vhodným způsobem projevu při obhajobě. Studenti prezentují vlastní výsledky před vedoucím bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Schopnost presentace výsledků vlastní práce. Znalost formálních náležitostí bakalářské práce.

Prerekvizity

Je vyžadována znalost základních softwarových nástrojů pro práci s textem, grafy a tabulkami. Rovněž jsou vyžadovány znalosti z oblasti tématu řešené bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Holušková, D.: Jak psát diplomové a závěrečné práce
Synek, M.: Jak psát diplomové a jiné písemné práce
Literatura, vztahující se k tématu bakalářské práce
Dvořáková-Janů, V.: Jak psát diplomovou práci
Bébr, R.: Prezentace a mezilidská komunikace

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na semináři, prezentace výsledků bakalářské práce před vedoucím.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty presentovat výsledky jejich závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Případná absence musí být omluvena. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vyučujícího.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Formální zpracování bakalářské práce.
2. Státní zkouška, struktura prezentace k obhajobě.
3. - 13. Prezentace výsledků bakalářské práce jednotlivých studentů před vedoucím práce.

eLearning