Detail předmětu

Průmyslový marketing

FSI-HMR-KAk. rok: 2020/2021

Tento předmět je zaměřený na seznámení studentů se soudobými trendy v oblasti marketingové teorie a praxe. Pozornost je věnována charakteristice marketingového mixu a východiskům marketingového řízení, to vše se snahou o výraznou orientaci na oblast průmyslového marketingu.

Výsledky učení předmětu

Znalosti a vědomosti, získané v tomto předmětu, pomohou studentům orientovat se v soudobých marketingových koncepcích, získat přehled o možných způsobech provádění marketingových analýz a stanovování marketingových plánů v měnících se podmínkách našich firem.

Prerekvizity

Znalost základních ekonomických kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

BUREŠ, I. Marketingově řízená firma. Praha: Management Press, 1992. 101 s. ISBN 80-85603-24-1
McCARTHY, J., PERREAULT, W.D. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 511s. ISBN 80-85605-29-
PŘIBOVÁ, M. A KOL. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 238s. ISBN 80-7169-299-9
KOTLER, P. Marketing management. 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. 719 s. ISBN 80-247-0016-6

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 25 bodů z 50 možných bodů udělovaných ve cvičení za zpracovanou semestrální práci a její prezentaci (max. 30 b.), za písemné testy (max. 10b.) a za další aktivity na cvičeních – tvorba obalu a prezentace aktualit (max. 10 b.).
Zkouška je písemná, maximální počet bodů ze zkoušky je 50 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání spektra znalostí z oblasti marketingu, zejména se zaměřením na jeho soudobá pojetí. Výklad vychází z přístupu úspěšných firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností s aplikací poznatků v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dva písemné testy v průběhu semestru, zpracování projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-STG-K magisterský navazující

    specializace MTS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    specializace STM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Východiska marketingové koncepce podnikání
2. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy
3. Segmentace, zacílení a umístění
4. Marketingový výzkum
5. Marketingový mix (4 P, rozšířený marketingový mix)
6. Specifické rysy průmyslového marketingu
7. Postup tvorby a realizace marketingové strategie

Konzultace

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou sloužit jako prostor pro procvičení vybraných marketingových koncepcí - mezi témata patří: 1. Určování velikosti trhu a tržního podílu 2. Analýza sortimentního kříže 3. Obal - jeho funkce a využití v marketingu 4. Případová studie - distribuce 5. Test cenové citlivosti 6. Portfolio analýza 7. Případová studie telemarketing 8. Reklama

eLearning