Detail předmětu

Výtvarné techniky – figura

FA-VFI-NAk. rok: 2020/2021

Figurální kresba je předmět doplňující dovednosti architekta o základní dovednost – schopnost kresebně interpretovat lidskou figuru. Tato tradiční výtvarná disciplína však v tomto případě klade důraz na hmotu, prostor a stavbu lidské figury. Výuka zahrnuje jak kresebné studie tak i rychlé skicování stafáže.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny předmětů Nástroje.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student obohatí svoje ktresebné dovednosti o základní znalost lidského těla jakožto primárního měřítka architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

RYDER, Anthony. Kreslíme postavu. Praha: Svojtka & Co., 2006. ISBN 80-7352-391-4. (CS)
ZRZAVÝ, Josef. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Avicenum, 1977. ISBN 08-017-77 (CS)
BAMMES, Gottfried. Complete Guide to Anatomy for Artists & Illustrators. Tunbridge Wells: Search Press Ltd, 2017. ISBN 1782213589. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka figurálního kreslení doplňuje škálu dovedností architekta o schopnost architekta kresebně interpretovat lidskou figuru. Výuka je proto sestavena z cvičení zaměřených na: pochopení základních kompozičních, proporčních a objemových zásad.
Správnost výstupů je zajišťována průběžnou korekturou.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na docházce ve cvičeních, předložení kolekce prací ze cvičení se zastoupením všech bloků – minimálně 10 kreseb vytvořených v průběhu cvičení + 10 domácích prací (studie rukou a chodidel). Bodové hodnocení zahrnuje kvalitu předložených prací, vývoj během semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Figurální kresba je předmět doplňující dovednosti architekta o základní dovednost – schopnost kresebně interpretovat lidskou figuru. Tato tradiční výtvarná disciplína však v tomto případě klade důraz na hmotu, prostor a stavbu lidské figury. Výuka zahrnuje jak kresebné studie tak i rychlé skicování stafáže.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny předmětů Nástroje.

Osnova výuky:
1. Úvodní přednáška.
2. Kresba bez korektury pedagoga (zjištění úrovně kresby studenta).
3. Kresebná studie korigovaná pedagogem.
4. Rychlé skicování (pohybovky) [3 cvičení].
5. Kresebná studie zaměřená na linii.
6. Kresebná studie.
7. Rychlé skicování (pohybovky).
8. Kresba zaměřená na plasticitu figury (stínování) [2 cvičení].
9. Kresebná studie [3 cvičení].

Cíl

Osvojení si anatomických a proporčních aspektů lidského těla jako základního prostorového měřítka architektury. Pochopení hmotových a objemových principů lidské figury jakožto vrcholně komplikované „stavby“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se účastní úvodní přednášky, povinně se účastní cvičení. Ze cvičení se tolerují dvě absence za semestr, více absencí v případě vážných důvodů po domluvě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor