Detail předmětu

Matematika a geometrie

FA-MAG-NAk. rok: 2020/2021

Obsah předmětu reaguje na potřeby matematicky řešit technické problémy a graficky znázorňovat architektonické objekty při práci v oblasti stavitelství a architektury. Přednášky nabízejí informace o různých způsobech řešení úloh a současných trendech včetně využití výpočetní techniky. Semináře jsou zaměřené na samostatnou práci studentů, při které aplikují dovednosti na konkrétní úlohy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student pochopí základní matematické metody imatematické analýzy, lineární algebry a deskriptivní geometrie. Student umí použít matematické postupy při řešení praktických problémů.

Doporučená nebo povinná literatura

RÁDL, P. -- ČERNÁ, B. -- STARÁ, L. Základy vyšší matematiky. 3. vyd. Mendelova univerzita v Brně, 2014. 176 s. ISBN 978-80-7509-110-9. (CS)
ZEMÁNEK, P. -- HASIL, P. Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 527 s. Elportál (ISSN 1802-128X), 3. vydání. ISBN 978-80-210-5882-8. (CS)
ČERNÁ, B. Matematika - lineární algebra. 4. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7375-080-0. (CS)
e-learning (LMS Moodle) - řešené příklady (CS)
CD deskriptivní geometrie, ISBN 978-80-7204-787-1 (CS)
Holáň, Holáňová I, II, III - skripta (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek - teoretické informace a ukázkové příklady, a navazujících cvičení - řešení konkrétních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnoceny jsou průběžné testy, popř. během semestru odevzdávané úkoly, tyto tvoří 40% hodnocení. Závěrečný test tvoří 60% hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsah předmětu reaguje na potřeby matematicky řešit technické problémy a graficky znázorňovat architektonické objekty při práci v oblasti stavitelství a architektury. Přednášky nabízejí informace o různých způsobech řešení úloh a současných trendech včetně využití výpočetní techniky. Semináře jsou zaměřené na samostatnou práci studentů, při které aplikují dovednosti na konkrétní úlohy.
Osnova výuky:
1. Úvod do matematické analýzy. Funkce, vlastnosti funkcí
2. Limita funkce. Derivace funkce
3. Užití derivací a průběh funkce
4. Integrální počet
5. Lineární algebra
6. Mongeovo promítání
7. Mongeovo promítání
8. Kolmá axonometrie
9. Šikmé promítání, vojenská axonometrie
10. Lineární perspektiva
11. Lineární perspektiva

Cíl

Cílem předmětu je pochopit principy využití matematiky a aplikovat je při řešení praktických problémů. Dalším cílem je prohloubení prostorové představivosti, schopnosti graficky vyjadřovat své představy a vypracovávat podklady pro zpracování projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je vyžadována účast na cvičeních, zameškanou účast nelze nahradit, lze ji ze závažných důvodů omluvit.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný