Detail předmětu

Competitive Intelligence

FP-IcinPAk. rok: 2020/2021

Předmět Competitive Intelligence dává posluchačům základní znalosti, nutné k pochopení, jak správně a legálně získávat potřebné informace z konkurenčního prostředí, jak je kvalitně vyhodnotit s cílem k těmto informacím vytvořit přidanou hodnotu a tím získat zpravodajství, kdy teprve toto zpravodajství je kvalitním podkladem pro strategické rozhodování vrcholového managementu firmy.
Představuje kompendium znalostí nutných pro výkon funkce manažera procesů Competitive Intelligence nebo obecně manažerů firmy na všech stupních řízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti
Znalost moderních přístupů a metod legálního získávání informací o konkurenční firmě, konkurenčním prostředí včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (intelligence). Základy zpravodajské analýzy získaných informací. Metoda analýzy konkurenčních hypotéz, kontrola klíčových předpokladů, časová analýza, patentová analýza. Softwarové nástroje používané užívané v Competitive Intelligence. Základní formy organizace procesu Competitive Intelligence v podniku. Znalost nejčastějších příčin selhání procesu Competitive Intelligence.
Dovednosti
Schopnost správně analyzovat zkoumaný problém, navrhnout myšlenkový model tohoto problému, identifikovat informační mezeru, provést zpravodajskou analýzu získané informace. Vytvořit podklad pro strategické rozhodování predikcí pravděpodobných hypotéz. Osvojí si základní přístupy k ochraně obchodního tajemství firmy.
Kompetence
Posluchač bude mít kompetence manažera procesu Competitive Intelligence.

Doporučená nebo povinná literatura

FULD, L, M., 1995: The New Competitor Intelligence. The Complete Resource for Finding, Analysing, and Using Information About Your Competitors. 1995. 482 p. ISBN 0-471-58508-4.
BARTES, F. Competitive Intelligence. Skriptum. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r o., 2012. ISBN 978-80-214-4613-7.
KAHANER, L., 1997: Competitive Intelligence. New York: Simon & Schuster, 1997. ISBN 978-0-684-84404-6.
BARTES, F. Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-113-9.
LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence. New York: Auerbach Publications, 2006. 223p. ISBN 978-0-8493-9868-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů. V rámci cvičení se studenti seznámí v laboratoři CI se specifickými softwarovými programy užívanými při řešení úkolů v procesech Competitive Intelligence. Studenti si vyzkouší formou týmové práce vytvořit predikci možného budoucího chování konkurenční firmy.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet:
a) Aktivní účast na cvičení – hodnotí vyučující
b) Uznaná seminární práce.
Práce bude hodnocena 0 – 100 body. K uznání seminární práce je nutné získat nejméně 65 bodů. Body odpovídají úrovni náročnosti řešení jednotlivých kroků seminární práce, a to následovně (v závorce je uveden minimální počet bodů, kterého je třeba u každého kroku dosáhnout):
1. krok – 10 bodů (7 bodů)
2. krok – 5 bodů (3 body)
3. krok – 20 bodů (10 bodů)
4. krok – 10 bodů (7 bodů)
5. krok – 50 bodů (35 bodů)
6. krok – 5 bodů (3 body)
Minimální počet bodů předepsaný u jednotlivých kroků musí být získán vždy! Nedosažení předepsaného minimálního počtu bodů v některém z kroků, má za následek, že seminární práce nemůže být uznána jako celek i v případě, že výsledný počet bodů bude 65 a vyšší. Pokud bude odhaleno plagiátorství, zápočet nebude udělen.
Požadavky na zkoušku:
Zkouška má písemnou formu. Mohou se jí účastnit pouze ti studenti, kteří mají v IS zapsaný zápočet.
Zkouška se skládá ze tří teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí je 30 minut. Hodnotí se:
a) Správná identifikace zadaného problému
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení.
Odpověď na každou otázku se hodnotí zvlášť. Výsledné hodnocení je dáno aritmetickým průměrem. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, vymezení Competitive Intelligence (CI), základní pojmy, východiska přístupu k CI
2. Metoda Analýzy konkurenčních hypotéz (1. – 4. krok)
3. Metoda Analýzy konkurenčních hypotéz (5. – 8. krok)
4. Zpravodajský proces Competitive Intelligence – nevýhody zpravodajského cyklu, vymezení zpravodajského procesu a jeho výhody, základní zpravodajský proces CI (1. – 4. krok)
5. Zpravodajský proces Competitive Intelligence – základní zpravodajský proces CI (5 – 9. krok), pěti fázový model zpravodajského procesu
6. Vybrané metody Competitive Intelligence – Kontrola klíčových předpokladů
7. Vybrané metody Competitive Intelligence – Časová analýza, Patentová analýza
8. Counter Competitive Intelligence (CCI) – obchodní tajemství firmy, ochrana informace a utajení činnosti.
9. Counter Competitive Intelligence (CCI) – základní zpravodajský proces CCI, pětifázový proces CCI.
10. Formy organizace Competitive Intelligence v podniku. Nejčastější příčiny selhání procesu CI, trendy ve vývoji CI.

Cíl

Cílem je umožnit studentům pochopit problematiku procesů Competitive Intelligence, potřebných k získávání informací o konkurenčním prostředí a vybavit studenty znalostmi pro jejich legální získávání s jejich následným vyhodnocením.
Dále studenti musí porozumět, jak přistupovat k problematice kvality informací potřebných k získávání podkladů pro strategické rozhodování vrcholového vedení firmy, včetně identifikace a následné analýzy dezinformace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor