Detail předmětu

Angličtina pro studium v zahraničí

FSI-0AZAk. rok: 2020/2021

Zkouška prověřuje jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce. Zkouška je určena pro studenty, kteří potřebují doložit svoji úroveň pro výjezdy do zahraničí v rámci Erasmus+.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student, který úspěšně složí zkoušku 0AZ dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Prerekvizity

Předpokládá se studium jazyka v rozsahu dokončené úrovně upper-intermediate.

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: New English File Upper-Intermediate, Oxford University Press, 2008 (EN)
Raymond Murphy: English Grammar in Use 4ed With answers. CUP, 2012. ISBN: 978-0-521-18906-4 (EN)
Eales, Frances and Steve Oakes. Speakout. Upper Intermediate. Harlow: Pearson. 2011 (EN)
C. Redston , G. Cunningham, Face to Face Upper-Intermediate, 2007 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí studium jazyka.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část (max 42 bodů) obsahuje typy úloh, které testují znalost slovní zásoby a gramatických struktur (např. doplňovací cvičení, porozumění čtenému, poslech). U ústní části zkoušky (max 18 bodů) se hodnotí pohotovost reakcí, plynulost projevu, fonetická správnost a schopnost aktivně používat slovní zásobu a gramatiku v rozsahu úrovně B2. V obou částech zkoušky musí student získat alespoň 50% bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem zkoušky je prověřit znalosti a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce na odpovídající úrovni, tj. B2 s důrazem na dovednosti potřebné pro studium v zahraniční.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka neprobíhá.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

1 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatně evidovaná zkouška navazující na předchozí studium jazyka.

eLearning