Detail předmětu

Anatomie

FP-TanPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí ze stavby a struktury pohybového aparátu člověka a ze znalostí stavby a struktury orgánů a systémů člověka. Tyto znalosti jsou potřebné ke studiu navazujících předmětů v předkládaném bakalářském studijním programu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí ze stavby a struktury pohybového aparátu člověka a ze znalostí stavby a struktury orgánů a systémů člověka.

Prerekvizity

Znalost biologie člověka na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

PLATZER,W. Taschenatlas Anatomie in 3 Bänden Band 1: Bewegungsapparat, Thieme 2005ISBN: 9783134920093 (DE)
ČIHÁK, R. Anatomie 1,2,3. Praha : Grada 2001,ISBN 80-71-69-970-05. Grada 2002, ISBN 80-247-0143-X, Grada,2004, ISBN 80-247-1132-X. (CS)
ROKYTA, R.. Somatologie I,II. Eurolex Bohemia 2006. ISBN 80-86861-59-7 (EN)
GRIM, M., DRUGA, R.: Základy anatomie -1. pohybový systém. Galén 2006 ISBN 8072621122 (CS)
PLATZER,W. Taschenatlas Anatomie in 3 Baden Band1:Bewegungsapparat, Thieme 2005, ISBN 9783134920093 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Účast na cvičeních a přednáškách (80%) a úspěšné absolvování dvou kontrolních průběžných testů (v 6. a 9. týdnu semestru) a aktivní účast na cvičeních.

Zkouška: Písemná zkouška (100 bodů).

Klasifikační stupnice
Stupeň Bodové hodnocení (v %) Číselná klasifikace Slovní hodnocení
A 100 - 90 1 výborně
B 89 - 80 1,5 velmi dobře
C 79 - 70 2 dobře
D 69 - 60 2,5 uspokojivě
E 59 - 50 3 dostatečně
F 49 - 0 4 nevyhovující

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

-Úvodní přednáška, morfologie pohybového systému.
-Buňka, tkáně, anatomické názvosloví.
-Kosti , klouby – obecná nauka : popis kostí, skladba, spojení, klouby, typy kloubů a jejich biomechanika. (Martinková)
-Speciální nauka o kostech a kloubech: popis jednotlivých kostí a kloubů.(Martinková)
-Obecná nauka o svalech : stavba, tvar, názvosloví, biomechanika.(Martinková)
-Speciální nauka o svalech: popis jednotlivých svalů (začátek,úpon,funkce,inervace).(Martinková)
-Anatomie stavby a struktury orgánů a systémů člověka. (Adámková)
-Srdečně cévní systém: srdce, cévy - stavba, funkce. (Adámková)
-Dýchací soustava: stavba, funkce.(Adámková)
-Trávící soustava: jednotlivé orgány, stavba, funkce.(Adámková)
-Soustava žláz s vnitřní sekrecí: stavba, funkce, vliv na ostatní systémy.(Adámková)
-Nervová soustava: CNS, periferní nervový systém – stavba, funkce (Adámková)
-Soustava smyslová: stavba, funkce. Závěrečné shrnutí předmětu.(Adámková)

Náplň cvičení:
Směry, roviny těla, držení těla, pohyb v kloubech.
Klouby - stavba, rozsah pohybu, chůze.
Svaly horních končetin a trupu.
Svaly dolních končetin.
Trávící soustav - stavba, funkce, principy trávení, kýly.
Respirační soustava - stavba, funkce.
Kardiovaskulární systém - stavba, funkce.
Vylučovací soustava - stavba, funkce.
Přehled endokrinních žláz. Pohlavní soustavy.
Centrální nervový systém - stavba, funkce.
Periferní nervový systém - stavba.
Kůže.
Zrakové a sluchové ústrojí.


Výukový den: přednášky úterý 17:00 - 20:00
cvičení 16:00 - 17:00 a 17:00 - 18:00

Cíl

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí ze stavby a struktury pohybového aparátu a znalostí stavby a struktury jednotlivých orgánů a systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět je rozdělen na přednášky a cvičení. Přednášky a cvičení jsou povinné. Předmět bude zakončen písemnou zkouškou. Případná absence musí být řádně omluvena a nahrazena po domluvě s vyučujícím.