Detail předmětu

Database Systems

FP-ERRdbPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Historie databázových systémů. Architektury systémů řízení bází dat. SQL server - celkový pohled. Relační databázový systém. Datové typy, organizace a ukládání dat, indexy. Jazyk SQL. Vytváření a spojování tabulek. Omezení tabulek a normalizace. Transakce, zámky a uložené procedury. Technologie XML. Analytické služby. Bezpečnost.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a budou schopni navrhnout a reálně implementovat řešení postavená na relačních databázových systémech a jejich správu. Osvojí si základní principy a dovednosti práce s dotazovacím jazykem SQL.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z datového modelování, algoritmizace a programovacích technik.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrálního testu, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Půlsemestrální test - písemně, (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a vypracováním praktického úkolu dle zadání. Neexistuje opravný termín. (20 bodů)
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce. (20 bodů)

Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška - písemně, formou testu (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a ústním přezkoušením. (60 bodů pro písemnou část zkoušky, pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
- Historie databázových systémů
- Relační databázový systém, datové typy, ukládání dat a struktury indexů
- Příkazy jazyka T-SQL
- Vytváření tabulek a jejich změny, spojování, omezení a normalizace
- Pohledy, uložené procedury
- Transakce a zámky
- Spouště
- Pokročilé dotazy
- Analytické služby SQL serveru
- Praktická část výuky je prováděna v prostředí MS SQL Server.
- Zálohování a replikace dat
- Bezpečnost dat
- Technologie XML
- Nové trendy v databázových technologiích

Cíl

Cílem předmetu je seznámit studenty se základními principy relačních databází, jejich návrhem a vývojem, postavením v architektuře IS/ICT, implementací a získání praktických dovedností s s dotazovacím jazykem SQL.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná. Cvičení s počítačovou podporou jsou povinná, docházka je kontrolovaná. Jednu absenci na cvičení může vyučující omluvit. Student nahradí tuto absenci vypracováním zvlášť zadaného domácího úkolu.

Cvičení s počítačovou podporou jsou zaměřena na výuku funkcí a nástrojů MS SQL Serveru včetně dotazovacího jazyka SQL. Během semestru se píše semestrální test za maximálně 20 bodů. Pro tento semestrální test neexistuje opravný termín. Pokud má student řádně doloženou a vyučujícím omluvenou absenci právě ve cvičení, kde se píše půlsemestrální zkouška, může se nahlásit na náhradní termín.

Ve druhé přednášce je zadán studentům samostatný projekt za maximálně 20 bodů. Aby byl tento projekt uznán, musí za něj student získat min. 10 bodů. Projekt student odevzdá v zápočtovém týdnu.
Studenti, kteří mají Individuální studijní plán, tzn. nechodí do výuky, musí pro získání zápočtu vypracovat a odevzdat zvláštní samostatný projekt. Za tento zvláštní projekt lze získat max. 30 bodů.

Předmět je zakončen písemnou zkouškou za max. 60 bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor