Detail předmětu

Modeling of Economic Relationship

FP-ERRmerPAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Doporučená nebo povinná literatura

BASL, J., BLAŽÍČEK, R.: Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2007. 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
ŘEPA, Václav. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. 2.vyd. Praha: Grada, 2007. 281 s. ISBN 978-80-247-2252-8.
DLOUHÝ, M. a kol.: Simulace podnikových procesů. 2.vyd. Brno: Computer Press, 2011. 216 s. ISBN 978-80-251-3449-8.
GREGOR, M., MIČIETA, B., KOŠTURIAK, J., BUBENÍK, P., RŮŽIČKA, J.: Dynamické plánovanie a riadenie výroby. 1.vyd. Žilinská univerzita v Žiline, 2000. 284 s. ISBN 80-7100-607-6
HAMMER, M., CHAMPY, J.: Reengineering – radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. 3.vyd. Management Press, Praha 2000. 212 s. ISBN 80-7261-028-7.
Uživatelský manuál WITNESS. Lanner Group.

Jazyk výuky

angličtina

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor