Detail předmětu

Digitální kresba

FSI-YKDAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na digitální kresbu objektů existujících i navržených. Práce probíhá od elementárních skic zachycujících základní geometrii jednoduchých objektů, až ke komplexnímu znázornění složitějších objektů včetně jejich detailů, stínování a struktury povrchu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Digitální kresba je jednou z technik používaných v procesu designérské tvorby. Částečně nahrazuje tradiční kresebné techniky (kresba tužkou, fixem, apod.). V počátečních fázích navrhování se používá k vytváření variantních skic, následně jako podklad pro tvorbu 3D modelu a v některých případech k plnohodnotné prezentaci návrhu. Osvojení si techniky digitální kresby posiluje schopnosti a dovednosti designéra, stejně tak kvalitativně povyšuje výstupy ve všech fázích vývoje průmyslového designu.

Prerekvizity

Předpokladem je znalost zákonitostí perspektivy a zkušenosti s kresbou tradičními technikami. Výhodou je základní znalost práce v aplikacích pro vytváření a úpravu rastrové grafiky. Absolvování předmětu: Kresba kompozice YKS.

Doporučená nebo povinná literatura

STUER, Roselien. Sketching. Drawing Techniques for Product Designers. BIS, 2007. ISBN 9789063691714.
ZHANG, Lei. Product Sketchbook. Idea, Process and Refinement. CYPI Press, 2015. ISBN 9781908175687
STUER, Roselien a Koos EISSEN. Sketching: The Basics. 2. BIS Publishers B.V., 2011. ISBN 978-9063692537.
TERMES, Emma, CAMPOS, Cristian, ed. Product Design Sketches. Indianapollis: booQs, 2012. ISBN 978-94-60650-66-6.
Eissen, K., Steur R., Sketching the basics, Amsterdam, 2013
HENRY, Kevin. Drawing for Product Designers. 2. Indianapollis: Laurence King, 2013. ISBN 978-1-85669-743-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení s počítačovou podporou, která jsou zaměřena na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu a testu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozvinout schopnost zachycení objektů průmyslového designu pomocí technik digitální kresby. Výuka je směřována zejména ke zvládnutí kresby vlastních invenčních návrhů a studií. Digitální kresebný projev postavený na individuálním přístupu k tématu směřuje k výraznému posílení tvůrčího potenciálu průmyslového designéra. Cílem je dosažení takové úrovně kresebného projevu, který umožní zobrazit rychle a efektivně vlastní návrhy pro účely jejich dalšího zpracování pomocí 2D a 3D programů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení s náplní předmětu, používanými aplikacemi a hardwarovým vybavením (tablety)
Kresba elementárních prvků, linií, ploch a objemů
Kresba jednoduchých geometrických objektů v digitálním prostředí, zobrazování, perspektiva, stylizace
Teorie zobrazení světla a stínu, základní principy a techniky používané ke stínování objektů
Techniky zobrazení materiálů a povrchů, ztvárnění transparentních a reflexivních materiálů
Metody zvýrazňování v digitální kresbě, kompoziční pravidla, použití efektů a filtrů
Kreslení rychlých invenčních skic, techniky používané při vytváření variantních skic designu
Digitální kresba průmyslového výrobku pro účely prezentace, základní geometrie objektu, variantní pohledy
Realistické zobrazení průmyslového výrobku včetně zachycení detailů, materiálu a textury povrchu
Použití digitální kresby v kombinaci s 3D aplikacemi, modelování 3D objektů z 2D skic
Vizualizace, zpracování návrhů do posterů a prezentací, technické požadavky na výstupy
Individuální zadání - samostatná studie dle fantazie