Detail předmětu

Průmyslový design I

FSI-YA1Ak. rok: 2020/2021

Podstatou předmětu je vštípit studentům základní postupy a návyky nezbytné pro práci na konkrétním designérském projektu. Studentům jsou v průběhu semestru zadávány úkoly na návrh designu určitého typu výrobku s jednoduchou funkcí. Vhodným tématem je například design menších elektrospotřebičů či jednodušších typů ručního nářadí jako například šroubovák nebo zalamovací nůž. Vlastní designérský návrh je dokumentován kresebnými studiemi, výkresovou dokumentací, perspektivními pohledy a trojrozměrným modelem definitivního řešení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní předpoklady pro tvorbu návrhu designu jednoduchého výrobku s ohledem na ergonomické souvislosti, funkční aspekty a definici vybrané cílové skupiny.

Prerekvizity

Student musí zvládat základy kresby a modelování, nutné pro prezentaci designérských návrhů. Dále je nutno zvládat a pochopit základy prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů. Absolvování předmětu: Hmotové studie (YZ1).

Doporučená nebo povinná literatura

Crhák. F.: Výtvarná
Bohdan Malaniuk: Design v architektuře a stavebnictví
Periodikum: Design trend /1992-2004/
Lamarová, M.: Průmyslový design, Odeon,1984
Fiell, P. a Ch.: Industrial Design A-Z, Taschen, 2000
Byars, Mel: Design encyclopedia, Klinkhardt+Bietmann, 1994

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Periodicky konzultovaná, návrhářská práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení (ateliéru), zpracování klauzurních prací, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a klauzurních prací. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je při řešení designu jednoduchých výrobků seznámit posluchače se základními atributy tvorby průmyslového návrhu a podpořit vznik potřebných návyků, myšlenkových postupů a získání základních dovedností. Cílem je také zdůraznit nutnost respektování technických, provozních a technologických aspektů designérské tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Zadání úkolu - návrhu designu průmyslového výrobku.
- Analýza problému, získání podkladů a informací.
- Návrhové skici, první korekce, (klauzurní práce).
- Modelové skici.
- Schválení definitivní verze, výroba modelu.
- Výroba modelu, zadání 2. úkolu.
- Doplňující korekce, analýza 2. úkolu.
- Obhajoba 1. úkolu, 2.úkol - návrhy a skici.
- Návrhy a skici k 2.úkolu, modelové skici, (kl. práce).
- Schválení konečné varianty.
- Výroba modelu, doplňující korekce.
- Dokončení 2.úkolu a odevzdání.
- Obhajoba 2.úkolu (ateliérové práce).

eLearning