Detail předmětu

Anglický jazyk pro doktorské studium

FP-RajDAk. rok: 2020/2021

Předmět představuje povinnou zkoušku z cizího jazyka pro doktorské studium. Volí jej studenti, kteří si jako tento jazyk zvolili angličtinu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student prokazuje zkouškou velmi dobré znalosti jazyka na úrovni zkušeného uživatele (minimálně C1). Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Prerekvizity

Velmi dobrá znalost jazyka minimálně na úrovni C1. Mluvnice: aktivní znalost standardních mluvnických jevů dle běžných jazykových učebnic, minimálně na úrovni C1 (advanced); znalost mluvnických jevů typických pro odborný styl Slovní zásoba: aktivní znalost obecné slovní zásoby; aktivní znalost odborné slovní zásoby dle zaměření vlastní vědecké práce. Znalost této slovní zásoby zkoušející ověří u zkoušky např. konverzací o odborné publikaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Elearningový modul BUTEC-C1 (BUT English Campus - level C1) dostupný v elearningovém prostředí VUT v Brně. (CS)
Běžně dostupné učebnice na úrovni Advanced a vyšší. (EN)
MacKenzie, I.: English for Business Studies. Second edition. CUP (EN)
Mascull, B.: Business Vocabulary in Use. Advanced. CUP (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět zahrnuje samostatnou přípravu studentů a zkoušku, která ověřuje úroveň anglického jazyka a dovednosti vycházející z požadavků a kritérií hodnocení.

Způsob a kritéria hodnocení

Kandidát u zkoušky prokazuje znalost všech jazykových dovedností – čtení s porozuměním, poslechu, psaného projevu i ústní komunikace.

Četba
Načíst 200 stran odborné publikace: zvolená publikace nesmí být starší 10 let, musí být anglický originál (nikoliv překlad do angličtiny). Tuto publikaci student přinese ke zkoušce (v případě elektronického zdroje lze dle dohody se zkoušejícím zaslat odkaz na tuto publikaci nebo ji zaslat v elektronické podobě). Porozumění zvolené části může být prověřeno formou překladu či rozboru textu.
K přečtenému textu sestavit slovníček nejdůležitějších termínů, pojmů a výrazů, které si student četbou osvojil, a jejichž zvládnutí může být u zkoušky prověřeno. Rozsah slovníčku závisí na úrovni znalostí studenta, u studentů s velmi pokročilou úrovní jazyka se předpokládá min. 100 hesel. Slovníček je třeba zaslat spolu s písemnou prací elektronicky.

Písemná část:
Samostatná písemná práce, ve které student prokáže jazykovou úroveň, schopnost samostatně formulovat myšlenky v cizím jazyce a sestavit text na odborné téma s dodržením rysů vědecké práce. Téma je vhodné volit ve vztahu k doktorské práci.
Písemná práce může mít jednu z následujících forem:
- příspěvek do časopisu nebo na konferenci
- teze vlastní disertační práce nebo její části
- výtah ze studované cizojazyčné literatury
Rozsah min. 3 normostrany (tzn. 1 normostrana = 1500 znaků bez mezer).
Práci je třeba doručit elektronicky minimálně 14 dnů před zamýšlenou zkouškou (termín dle dohody se zkoušejícím). Spolu se zasláním práce student sdělí literaturu zvolenou pro četbu a zašle rovněž vypracovaný slovníček.

Prezenční písemná část zkoušky, kterou představuje písemný test, ověřující úroveň znalostí jazyka a schopnost sestavit krátký text na profesně zaměřené téma.

Ústní část:
U ústní části je prověřeno porozumění přečtenému textu a formou diskuse schopnost vyjadřovat se na odborné téma v cizím jazyce.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Výuka neprobíhá. Studenti se ke zkoušce připravují individuálně. Nepovinnou avšak doporučenou součástí je elearningový modul BUTEC-C1 zaměřený na úroveň a dovednosti odpovídající obsahem i rozsahem hodin požadavkům kurzu RAJD.

Cíl

Cílem předmětu je ověřit znalost všech jazykových dovedností na odpovídající úrovni.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka cizího jazyka v doktorském studiu není nezajišťována. Studentům je k dispozici elektornický modul BUTEC na úrovni C1 (elearning: BUTEC-C1), jehož obsah je koncipován v souladu s přípravou ke zkoušce (obsahuje část věnovanou základům odborného psaní, videokurz zaměřený na soft skills, vč. prezentací příspěvků na konferencích, efektivní výuku apod.)
Studenti musí absolvovat zkoušku, kterou skládají u vyučujících Ústavu jazyků Fakulty strojního inženýrství. Studenti nahlásí zkoušejícímu během prvního měsíce v semestru, že se v daném semestru ke zkoušce dostaví. Konkrétní termín si kandidát poté dohodne se zkoušejícím minimálně 2 týdny předem osobně nebo elektronickou poštou.
Zkoušející: Mgr. Dita Gálová, Ph.D. (Technická 2, A1/1141, galova@fme.vutbr.cz)

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning