Detail předmětu

Experimentální metody ve tváření

FSI-9EMTAk. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá specializovanými metodami měření a vyhodnocování průvodních jevů ve tváření. Předmět zahrnuje mechanické zkoušky, kvalitativní a kvantitativní hodnocení měření tvářecích a vyhazovacích sil, přetvárných odporů, rychlostí deformací a měření teplot. Vše zhlediska jednotlivých metod tváření a pracovních podmínek nástroje,(použití dynamometrů, snímačů a přístrojů na zpracovávání signálů). Předmět se dále zabývá využitím světelných a elektronových mikroskopických metod vyhodnocování morfologie povrchů nástroje a výlisků.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen tvůrčím způsobem podílet se na provádění a vyhodnocování potřebných experimentů v technologických procesech tváření. Získá přehled o potřebných měřících metodách a měřících zařízeních s automatizovanými výstupy a hodnocením pomocí výpočetní techniky.

Prerekvizity

Řádné absolvování všech odborných předmětů oboru strojírenské technologie a specializace tváření.

Doporučená nebo povinná literatura

FOREJT, Milan, KREJČÍ, Jan a Jaroslav BUCHAR. Teorie a technologie tváření vysokými deformačními rychlostmi a energiemi: Vybrané statě z tváření. Milan Forejt. 2. vyd. Brno: VUT FSI. 1994. 65 s. Učební texty. FRVŠ
ASM International. ASM Handbook : Mechanical Testing. S.L. Semiatin. 1st edition. Materials Park Ohio. ASM, 1985. 892 sv. Vol. 8. ISBN 0-87170-708-X. (EN)
FOREJT, Milan, HUMÁR, Anton, PÍŠKA, Miroslav a Libor JANÍČEK. Experimentální metody. [online]. Studijní opory pro magisterský studijní program 23-01-T Strojní inženýrství, obor strojírenská technologie - obrábění - tváření, svařování - management, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2003-doplněno 2019. 83 s. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/tváření/opory-save/Experimentální_metody_he1.pdf. (CS)
Meyers, Marc, André. Dynamic Behaviour of Materials. John Wiley and Sons. New York. 1994. 668 p. ISBN 0-471-58262-X (EN)
ASM Handbook. Metalworking: Bulk Forming. Volume 14A.First.ed. Materials Park Ohio USA, ASM International Handbook Committee 2005. 888p. Edit.S.L.Semiatin. ISBN 0-87170-708-X. (EN)
CHEN, Weinong W. Split Hopkinson (Kolsky) bar: design, testing and applications. New York: Springer, c2011. Mechanical engineering series. ISBN 978-1-4419-7981-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a konzultací, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška je vykonána rozpravou v návaznosti na písemné pojednání. Hlavní důraz je kladen na pochopení principů a aplikací experimentálních metod ve tváření při vědeckém bádání.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorandského studia se specializovanými experimentálními metodami, které jsou nutné pro posuzování funkčních vlastností tvářecích nástrojů a tvařitelnosti materiálů ve výrobní a výzkumné oblasti. Zdůraznit význam a použití technických měření a zkoušek pro rozvoj technologie tváření.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Technologické zkoušky objemové a plošné tvařitelnosti.
2. Tvářecí síly a deformační odpory (dynamometry, snímání a vyhodnocování veličin).
3. Teplo a teplota (měřící metody, snímače, přístroje, zpracování).
4. Mikroskopické metody (analýza morfologie povrchu nástroje a výlisku).
5. Zkoušky pro zjišťování koeficientu tření a vlivu maziv ve tváření.
6. Hodnocení vlastností materiálů pro tvářecí nástroje.
7. Hodnocení vlastností tvářených materiálů.
8. Měření tvářecích a vyhazovacích sil, zjišťování napjatosti.
9. Experimentální zjišťování nerovnoměrného rozložení deformace.
10. Měření dynamických tvářecích sil a zjišťování napjatostí.
11. Hodnocení dynamických mechanických vlastností tvářených materiálů.
12. Zjišťování přetvárných odporů za vyšších rychlostí deformací Taylorovým testem.
13. Hopkinsonův kompresní a tahový test.