Detail předmětu

Vozidlové motory

FSI-QVOAk. rok: 2020/2021

Výuka předmětu je zaměřena na současný stav a perspektivy vývoje vozidlových spalovacích a hybridních motorů. V návaznosti na popis konstrukčních řešení a funkci jednotlivých skupin a prvků motoru jsou uvedeny hlavní funkční požadavky a hodnotící kritéria. Rozdělení pohonných jednotek pro vozidla a charakteristika konstrukce z hlediska jejich provozního použití. Konstrukce dílů pístových spalovacích motorů: píst, pístní kroužky, pístní čep, ojnice, ojniční šrouby, klikový hřídel, ložiska a těsnění, kliková skříň a blok válců motoru, válec a hlava válců, rozvody pístových spalovacích motorů, sací a výfukový systém, přímé a nepřímé chlazení, mazání. Koncepty pro snižování spotřeby a emisí škodlivin.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvování předmětu umožňuje získat přehled o stavu a vývoji konstrukce vozidlových motorů a jejich prvků.
Získané znalosti umožňují objektivní posouzení konstrukce vozidlových motorů a to jak z hlediska vhodnosti použití motoru ve vozidle, tak i z hlediska posouzení spolehlivosti a vlivů jeho provozu na životní prostředí.

Prerekvizity

Student musí mít znalosti odpovídající předmětům teoretického základu magisterského studia FSI VUT v Brně.

Doporučená nebo povinná literatura

BLAIR, G. P. The Basic Design of Two-Stroke Engines. Society of Automotive Engineers, Inc., First edition, 1990. ISBN 1-56091-008-9.
RICARDO, R. - HEMPSON, J.: The High-speed Internal-combustion Engine. 5th edition. B&S Limited. UK. 2004
HEISLER, H.: Advanced engine technology. Butterworth-Heinemann 2002. ISBN 1-5609-1-734-2
RAUSCHER, J. Vozidlové motory. Studijní opory. VUT FSI Brno, 2004
URLAUB, A.: Verbrennungsmotoren. Springer - Verlag Berlin. 1994
KOŽOUŠEK, J. Výpočet a konstrukce spalovacích motorů II. SNTL. Praha, 1983
REIF, K.: Diesel Engine Management. Springer Vieweg 2014. ISBN 978-3-658-03980-6
YAMAGATA, H.: The science and technology of materials in automotive engines. Woodhead Publishing 2005. ISBN 978-1-85573-742-6
KOEHLER, E.: Verbrennungsmotoren. Vieweg-Verlag Braunschweig. 2002, ISBN 3-528-23108-4
ZIMA, S.: Motorkolben. 2005, ISBN 3-528-03986-8
KOVAŘÍK, L. a kol.: Konstrukce vozidlových spalovacích motorů. NV Praha, 1992

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: povinná účast na cvičeních, přednesení a odevzdání seminární práce.
Zkouška: je písemná (v případě specifických potřeb studenta doplněna o ústní část).
Do hodnocení se promítá i úroveň zpracování seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty se základními principy konstrukce vozidlových motorů, jejich jednotlivých prvků, skupin a agregátů. Úkolem je pochopení souvislostí mezi požadavky na konstrukci prvků vozidlového motoru, ve vztahu k legislativnímu omezení negativních vlivů provozu vozidlových motorů na životní prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní rozdělení vozidlových motorů podle paliva, konstrukce, chlazení, mazání. Historické souvislosti.
2. Vozidlové elektromotory a vozidlové baterie.
3. Pístní skupina: píst, pístní kroužky, pístní čep. Ojnice.
4. Konstrukce, ložiska a těsnění klikového hřídele.
5. Kliková skříň, válec a blok válců motoru.
6. Hlava válců.
7. Rozvod dvoudobých a čtyřdobých pístových spalovacích motorů.
8. Variabilní ventilové rozvody.
10. Sací a výfukový systém spalovacích motorů.
11. Chlazení pístových spalovacích motorů.
12. Mazání pístových spalovacích motorů.
13. Snižování spotřeby paliva a emisí vozidlových motorů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání individuální seminární práce.
2. Vozidlové elektromotory a vozidlové baterie.
3. Pístní skupina: píst, pístní kroužky, pístní čep. Ojnice.
4. Konstrukce, ložiska a těsnění klikového hřídele.
5. Kliková skříň, válec a blok válců motoru.
6. Hlava válců.
7. Rozvod dvoudobých a čtyřdobých pístových spalovacích motorů.
8. Variabilní ventilové rozvody.
10. Sací a výfukový systém spalovacích motorů.
11. Chlazení pístových spalovacích motorů.
12. Mazání pístových spalovacích motorů.
13. Snižování spotřeby paliva a emisí vozidlových motorů.

eLearning