Detail předmětu

Únosnost leteckých konstrukcí

FSI-OPK-AAk. rok: 2020/2021

Ucelený přehled výpočtu napjatosti, deformací a únosnosti tenkostěnných konstrukcí. Metody snižování hmotnosti a efektivního využívání materiálu. Stabilita prutů a stěn. Výpočty únosnost nosníkových a poloskořepinových tenkostěnných konstrukcí. Výpočty konstrukčních částí letounů. Sendvičové konstrukce.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům realizovat typické výpočty leteckých tenkostěnných konstrukcí i v nelineárních oblastech zatížení.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti. Absolvování předmětu OSZ-Stavba letadel.

Doporučená nebo povinná literatura

Michael C.Y.NIU: Airframe Structural Design, , 0
A. PÍŠTĚK a kol.: Pevnost a životnost let., , 0
A. PÍŠTĚK a kol.: Tabulky, , 0
T.H.MEGSON: Aircraft Stuctures, , 0
A.PÍŠTĚK a kol.: Pevnost a životnost let., , 0
: Programy, , 0
T.H.MEGSON: Aircraft Stuctures, , 0
Michael C.Y.NIU: Airframe Structural Design, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je min.80% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit vypracované protokoly z laboratorních cvičení. Získání zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Vlastní zkouška je písemná s následným ústním ověřením. Těžiště je v písemné části sestávající z teoretické části a praktických příkladů.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem je seznámit studenty s nejdůležitějšími stavebními předpisy. Objasnění teoretických základů výpočtu napjatosti a deformace tenkostěnných leteckých konstrukcí. Teoretické a praktické znalosti stability prutů a stěn.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné, docházka je evidována. Cvičení jsou povinná a účast je kontrolována (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AST-A magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tenkostěnné konstrukce. Otevřený průřez.
2. Smyková napětí v otevřeném průřezu. Střed smyku.
3. Deplanace. Volný a nevolný krut otevřených průřezů.
4. Konstrukce s uzavřeným průřezem. Zkrut uzavřeného prtůřezu
5. Bezkrutový ohyb – střed ohybového smyku uzavřeného průřezu. Vliv souměrnosti.
6. Smykové toky v mnoha dutinové konstrukci. Bezkrutový ohyb.
7. Stabilita prutů, vliv kombinovaného zatížení. Stabilita stěn, vliv zakřivení a okrajových podmínek.
8. Nosník s tenkou stojinou.
9. Nosníkové konstrukce v uzavřených dutinách
10. Únosnost nosníkových, poloskořepinových a skořepinových konstrukcí.
11. Metoda postupného přitěžování
12. Optimalizace leteckých konstrukcí z hlediska úspor hmotnosti.

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Laboratorní zkouška prutů.
2. Laboratorní zkouška stěn.
3. Účast na zkoušce letecké konstrukce (křídlo, trup).

Cvičení

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet deformace prutů.
2. Výpočty otevřených průřezů. Smykové toky.
3. Střed smyku.
4. Výpočty konstrukcí s uzavřenými průřezy.
5. Výpočet smykových toků v mnoha dutinové konstrukci.
6. Nosník s nestabilní stojinou – aplikace teorie.
7. Výpočet únosnosti torzní dutiny.
8. Výpočet únosnosti panelu.

Elektronické učební texty

Practice (en)

eLearning