Detail předmětu

Diagnostika životního prostředí

FSI-TDIAk. rok: 2020/2021

Kurs podává přehled o základních fyzikálních zákonitostech, se kterými se setkáváme při popisu procesů v životním prostředí. Zvýšená pozornost je věnována hluku a ionizujícímu záření. Úlohy laboratorního měření jsou rovněž orientovány do oblasti hluku v životním prostředí a měření charakteristik radioaktivního záření. Součástí výuky je exkurze do JE Dukovany a na pracoviště Nukleární medicíny FN Brno.

Výsledky učení předmětu

V rámci přednášky si studenti prohloubí znalosti těch oblastí fyziky (světelné a tepelné záření, hluk, ionizující záření), které mají bezprostřední vliv na utváření životního prostředí. V rámci laboratorních cvičení pak získají praktické zkušenosti s diagnostikou a měřením hluku a ionizujícího záření.

Prerekvizity

Kmitavý pohyb. Harmonický oscilátor. Skládání harmonických kmitů. Vlnění. Harmonická vlna rovinná a kulová. Superpozice a interference vlnění. Spektrum atomu vodíku. Emise a absorpce světla. Atomy s více elektrony. Fyzika atomového jádra. Jaderné přeměny. Radioaktivita.

Doporučená nebo povinná literatura

Boeker E. - Riek van Grondelle: Environmental Physics. John Wiley&Sons, 1994.
Vaňková, M. a kol.: Hluk, vibrace a ionizující záření. Část I a II. PC-DIR Brno, 1995 a 1996.
Klener,V. a kol.: Principy a praxe radiační ochrany. SÚJB Praha, 2000.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech úloh laboratorního cvičení, odevzdání příslušných protokolů a úspěšné napsání závěrečného testu, jehož obsahem bude látka, probíraná na přednáškách.
Klasifikace bude dána úrovní odevzdaných protokolů z laboratorních cvičení (50%) a výsledků závěrečného testu (50%).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je rozšířit znalosti těch oblastí fyziky, které mají zásadní vliv na utváření a vlastnosti životního prostředí. Očekává se, že studenti nabudou přesvědčení o důležitosti tvorby a ochrany životního prostředí při řešení každého technického problému, kterým se budou v rámci svého povolání zabývat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka laboratorního cvičení dle rozvhu je kontrolována vyučujícím. Způsob nahrazení zmeškané výuky stanoví vyučující, zpravidla formou náhradního měření.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základy fyziky prostředí. Ekonomický systém a životní prostředí. Sluneční záření, transport látek a energie v životním prostředí.
Energie a její využití. Energie z fosilních zdrojů, nukleární energie, energie z obnovitelných zdrojů, konverze energie.
Jaderná energie. Jaderné štěpení, jaderná fúze, problematika jaderného odpadu.
Interakce radioaktivního záření s látkou. Detektory ionizujícího záření. Dozimetrické veličiny a jejich jednotky.
Radioaktivní zářiče v životním prostředí, vliv ionizujícího záření na živé tkáně a člověka.
Ochrana před ionizujícím zářením.
Hluk v životním prostředí. Základní pojmy a veličiny. Analýza zvuku, akustická spetrometrie, subjektivní vnímání hluku, limity.
Zdroje hluku, šíření hluku ve volném a uzavřeném prostoru, metody snižování hluku.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Stanovení pohltivosti uzavřeného prostoru měřením doby dozvuku.
Měření akustického výkonu strojů.
Měření lineárního součinitele zeslabení záření.
Kontrola pracoviště dozimetrem.
Dosah záření.
Kontrola hermetičnosti stěny.