Detail předmětu

Integration of Information Security and Business 2

FP-IISB2Ak. rok: 2020/2021

Předmět Integration of Information Security and Business 2 (iisb2PA) bezprostředně navazuje na předmět Integration of Information Security and Business 1 (iisb1PA) formou tréningu na kybernetické polygonu.
Polygon je simulátorem rozvoje a provozu digitálních služeb v konkrétní společnosti v kontextu probíhajících kybernetických útoků.
V simulaci jsou řešeny denní agendy v závislosti na rolích v organizaci, kde dílčí rozhodnutí ovlivňují celkový výsledek a jsou vyhodnocovány na společném výstupu.
Simulace poskytuje reálnou zkušenost s kybernetickou bezpečností ve spojení se strategií organizace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Prohloubení manažerských kompetencí v oblasti integrace informační a kybernetické bezpečnosti do podnikových procesů formou cvičení na simulátoru k získání reálných zkušeností s řízením a snížením rizik vyplývajících z reálných kybernetických útoků.

Prerekvizity

Předmět je určen pro studenti, kteří úspěšně absolvovali předmět Integraion of Information Security and Business 1 (iisb1PA).

Doporučená nebo povinná literatura

Kybernetický simulátor - příručka. Brno: VUT FP, 2019.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení na kybernetickém polygonu. Cvičení jsou postavena na třech modulech s různými rolemi:
- Top management
- IT/Bezpečnost
- IT/Provoz
Kybernetický polygon skýtá ještě čtvrtou roli - roli útočníka.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

- Seznámení s kybernetickým polygonem (simulátorem).
- Osvětlení vazby strategie řízení organizace a individuálních rolí a odpovědností.
- Tréning pozice Top managementu.
- Tréning pozice IT/bezpečnosti.
- Trénink pozice IT/provozu.
- Tréning pozice útočníka.
- Individuální vyhodnocení denní agendy.
- Celkové vyhodnocení ve vazbě na strategii organizace.

Cíl

Předmět sleduje tyto cíle:
- zkušenosti s moderním způsobem vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
- porovnání efektivity strategie a komunikace na základě reálného příkladu
- poskytnutí podnětů ke změnám řízení organizace z vyhodnocení simulace
- pochopení individuálního přístupu a jeho bezprostředního vlivu na chod organizace
- výměna rolí a odpovědností při simulaci řízení organizace ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

36 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor