Detail předmětu

Týmové dovednosti - bloková výuka

CESA-TV-TYDOAk. rok: 2020/2021

Teoreticko-praktická výuka s náplní praktických metod pro využití týmových dovedností v prostředí firmy nebo sportovního či zájmového klubu. Klíčovou determinantou předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi z problematiky teambuildingu a rozšířit tyto poznatky o moderní přístupy z manažerského prostředí, které umožní studentům lépe reagovat na aktuální poptávku po znalostech týmové spolupráce. Díky implementaci aktuálních prostupů a metod lze efektivněji dosahovat vytyčených cílů řešením úkolů prostřednictvím týmové spolupráce.

Výsledky učení předmětu

Absolventi předmětu Týmové dovednosti budou znát skupinovou dynamiku, její pravidla a zásady budou schopni uplatnit v praxi, budou znát zásady při řešení problémů v týmu v rámci vývoje týmové spolupráce, budou znát jednoduché přístupy pro řešení krizí v týmu, budou umět sestavit řešitelský tým dle zásad a zákonitostí personálního managementu, budou umět odhalit skryté sociální role, které zpomalují práci týmu, a budou schopni pomocí dostupných prostředků přispívat k revitalizaci týmů.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni středoškolského učiva.

Doporučená nebo povinná literatura

Birch, P. (2005). Koučování. Brno: CO Booksa.s (CS)
Payne, V. (2007). Teambuilding worskshop. Brno: Computer Press. (CS)
Řezáč, J. (1998). Sociální psychologie. Brno, Paido. (CS)
Zahrádková, I. (2006). Teambuilding. Praha: Portál. (CS)
ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B. (2010). Rétorika. Vážnost mluveného slova. Praha: Grada (CS)
HRONÍK, F. (2008). Manažerská integrita. Brno: Computer Press (CS)
HANUŠ, R. (2007). Vybrané kapitoly ke komunikačním dovednostem. Olomouc: Hanex (CS)
BLAHUTKOVÁ, M. et al. (2017). Psychomotorika pro tebe. Brno: CERM s. r. o. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka spočívá v teoretických i praktických aktivitách, které vedou ke spolupráci v rámci týmu.
1 hodina semináře, 90 % kontaktní výuky, 10% distanční výuky. Teoreticko-praktická výuka.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). V souladu se Směrnicí č.17/2019 K výuce tělesné výchovy je předmět hodnocen jedním kreditem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. blok
Teorie: skupina, tým, týmová spolupráce, význam teambuildingu
Praxe: hry pro rozvoj komunikace, osobní vztahy a osobnostní rozvoj
Workshop: osobní zkušenosti a zážitky, význam aktivit, směry dalšího rozvoje

Teorie: skupinová dynamika, vztahy v týmu, potřeba a zpětná vazba
Praxe: hry pro rozvoj spolupráce v týmu, schopnost řešit vznikající potřeby v týmu, hry pro rozvoj spolupráce
Workshop: osobní zkušenosti a zážitky, význam aktivit, směry dalšího rozvoje

2. blok
Teorie: osobnost a role v týmu, podpora týmu, řešení konfliktů
Praxe: hry pro rozvoj spolupráce, konflikt a jeho řešení, hry pro skupinovou podporu
Workshop: osobní zkušenosti a zážitky, význam aktivit, směry dalšího rozvoje

Teorie: synchronizace strategie v týmu, obnovení důvěry, podpora týmu, hodnotící feedback
Praxe: hry pro rozvoj podpory v týmu
Workshop: osobní zkušenosti a zážitky, význam aktivit, směry dalšího rozvoje

Cíl

Klíčovou determinantou předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi z problematiky teambuildingu a rozšířit tyto poznatky o moderní přístupy z manažerského prostředí, které umožní studentům lépe reagovat na aktuální poptávku po znalostech týmové spolupráce.
Na konci tohoto předmětu student bude:
- znát skupinovou dynamiku a používat zásady při řešení problémů v týmu v rámci vývoje týmové spolupráce,
- znát jednoduché přístupy pro řešení krizí v týmu, umět reagovat na komunikační nesrovnalosti
- umět sestavit řešitelský tým dle zásad a zákonitostí personálního managementu,
- umět odhalit skryté sociální role, které zpomalují práci týmu,
- bude schopen pomocí dostupných prostředků přispívat k revitalizaci týmů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.
Náhrada zameškaných a neomluvených hodin vždy po dohodě s vyučujícím přímo v dané specializaci nebo ve výjimečných případech bude možná ve vymezených hodinách na Fit centru Machina.
O náhradě se provádí záznam do prezenčního archu nebo vyučující vystavuje písemné potvrzení, pokud není k dispozici prezenční arch.
Další možnosti náhrady jsou na sportovních akcích CESA (např. Vánoční hry, Den sportu, jednorázové víkendové vzdělávací akce).

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení z TV

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor