Detail předmětu

Operační analýza

ÚSI-REOPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na poznání základních principů operační analýzy. Student je nejprve seznámen se základy lineárního programování (LP) a metodami řešení LP problému . Výklad je doplněn o řadu příkladů praktického využití LP – např. řešení dopravních problémů, optimalizace výroby, optimalizace řezných plánů, atd. Posluchač je seznámen se základními principy metod síťové analýzy – CPM, PERT, GERT a další. Pozornost je věnována základům teorie front a praktickým aplikacím. Posluchač je dále seznámen se základy modelů pro rozvrhování výroby a modelů zásob.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Posluchač bude seznámen se základními principy modelování tradičních manažerských problémů; osvojí si základní modelovací principy, vhodné pro dobře strukturované a deterministické manažerské problémy. Bude schopen aplikovat jednotlivé metody operační analýzy do podmínek firmy.

Prerekvizity

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost derivování a integrace. Znalost základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavek ke zkoušce: znalost probrané látky, schopnost praktické aplikace předložených metod
Forma zkoušky: písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní pojmy operační analýzy, systémový přístup ,matematické modelování, grafické řešení úloh LP, matematické modelování, lineární programování, simplexová metoda. Převod matematického modelu na kanonický tvar, ekonomický význam přídatných proměnných, výchozí základní řešení, test optimality, převod na nové základní řešení, pomocné proměnné, rozšířený model.
Případová studie.
Programový systém STORM, dopravní problém: úvod do problematiky dopravního problému, aproximační metody - vzestupná indexová metoda,Vogelova aproximační metoda, příklad řešení dopravního problému z praxe. Postoptimalizační analýza. Případová studie.
Metody síťové analýzy - CPM,PERT,GERT, časová analýza uzlově definovaného síťového grafu, praktické využití studovaných metod, případové studie
Modely zásob - deterministický model
Systém hromadné obsluhy - základní pojmy
Modely rozvrhování výroby (Johnsonův algoritmus)

Cíl

Cílem výuky je seznámit studenta se základními metodami optimalizace, které lze využít v manažerském rozhodování a rozvinout jeho dovednost využít těchto poznatků při řešení praktických organizačních a ekonomických problémů firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatných písemných projektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning