Detail předmětu

Tržní oceňování nemovitostí

ÚSI-ERTROAk. rok: 2020/2021

Podstata tržního oceňování nemovitých věcí, proces tržního oceňování nemovitých věcí, analýza realitního trhu ve vztahu k oceňování, práce s daty při tržním oceňování nemovitých věcí, oceňovací přístupy u oceňování nemovitých věcí, výsledný odhad tržní hodnoty a rekonciliace, tržní oceňování pro bankovní účely a instrumenty zde používané, tržní ocenění: mass appraisal vs. klasické tržní ocenění.

Výsledky učení předmětu

Znalost tržního oceňování nemovitostí, specifika oceňování pro peněžní ústavy a pro soudy, porozumění cenotvorným faktorům, přesnost ocenění.

Prerekvizity

Teorie oceňování nemovitostí

Doporučená nebo povinná literatura

JOWSEY, E. Real estate economics. London: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-02-30233-20-1.
KANE, M. S., LINNE, M. R., JOHNSON, J. A. Practical Applications in Appraisal Valuation Modeling, Statistical Methods for Real Estate Practitioners. Chicago: Appraisal Institute, 2004. ISBN 0-922154-79-1.
ORT, P. Analýza realitního trhu. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-364-3.
ORT, P., ORTOVÁ ŠEFLOVÁ, O. Oceňování nemovitostí v praxi. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-234-9.
ORT, P. Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87212-77-9.
RATTERMANN, M. R. Valuation by comparison. Residential Analysis and Logic. Chicago: Appraisal Institute, 2007. ISBN 978-0-922154-93-7.
RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). RICS Valuation standards. London: RICS, 2017. ISBN 978-1-78321-196-8.
SHAPIRO, E., MACKMIN, D., SAMS, G. Modern methods of valuation, New York: Routledge, 12th edition, 2019. ISBN 978-1138503519.
TEGoVA. European valuation standards 2016 (EVS 2016_The Blue Book). Dostupné na http://www.tegova.org.
WYATT, P. Property valuation, London: Wiley-Blackwell, 2nd edition, 2013. ISBN 978-11-19968-65-8.
ZAZVONIL, Z. Odhad hodnoty nemovitostí. Praha: Ekopress, 2012. ISBN.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zápočtu: účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů, prezentace.
Zkouška: bude sestávat z písemné a ústní části a bude hodnocena na základě výsledku obou těchto částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy při tržním oceňování (tržní hodnota, tržní cena, obvyklá cena a aj.).
2. Proces tržního ocenění, podklady pro tržní oceňování.
3. Základní principy fungování realitního trhu ve vazbě na oceňování, mikroekonomie u nemovitostí.
4. Analýza realitního trhu, přesnost tržního ocenění, vertikální analýza realitního trhu.
5. Analýza realitního trhu: doporučené prvky, případové studie.
6. Komparativní přístup oceňování: princip, metody a techniky, komplexní způsoby řešení (úprava a vyhodnocení dat).
7. Nákladový přístup a jeho vztah k tržnímu ocenění, funkční a ekonomické nedostatky.
8. Příjmový přístup oceňování: princip, techniky (dle finanční matematiky a výpočtu současné hodnoty). Analýza nejvyššího a nejlepšího využití.
9. Rekonciliace (finální analýza), případové studie.
10. Kontribuční metoda, tržní ocenění funkčního celku nemovitého a nehmotného majetku.
11. AVM, Mass appraisal, srovnání s klasickým tržním oceněním.
12. Specifika ocenění nemovitých věcí pro peněžní ústavy, vybrané praktické situace.
13. Ocenění nemovitých věcí s věcným břemenem, vybrané praktické situace.

Cíl

Získání podrobných znalostí tržního oceňování nemovitých věcí a schopnost samostatného uvažování ve vztahu k ocenění dle tržních principů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná účast ve cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor