Detail předmětu

Katastr nemovitostí a katastrální zákon

ÚSI-ERKNZAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku katastru nemovitostí pro cílovou skupinu pracovníků státní správy a realitních činností.
Základní pojmy-jejich vysvětlení. Míry používané v PK a KN, používané zkratky a jejich význam. Pozemková kniha-její části. Historie vývoje katastru nemovitostí. Obnova operátů katastru nemovitostí. Poskytování informací z operátů katastru nemovitostí. Organizace zeměměřické služby. Základní informace o geometrických plánech. Soubor geodetických informací. Soubor popisných informací. Činnost při vedení katastru.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s historií katastru nemovitostí a základními pojmy. Jsou také seznámeni s organizací zeměměřické služby a tím, co je obsahem operátu katastru nemovitostí. Získají informace o výsledcích zeměměřické činnosti obecně i v souvislostech.

Prerekvizity

Schopnost orientace v problematice Katastru nemovitostí, jeho informačním systému, výsledcích zeměměřické činnosti v oboru stavebních činností. Obecná znalost geometrických plánů.

Doporučená nebo povinná literatura

SPÁČIL, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-711-8
BAUDYŠ, P. Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-525-1
ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastr nemovitostí. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2017. ISBN 978-80-7552-774-5
BUMBA, J., KOCÁB, M. Geometrický plán. Praha: Leges, s.r.o., 2011, ISBN 978-80-87212-82-0
MüLLER, M., BAREŠOVÁ, E.: Zákon o zeměměřictví - komentář, Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2016. ISBN 978-80-7478-959-5
KUBA, B., OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí po novele. LINDE Praha, a.s., 1998
Zákon č. 256/2013 Sb, o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1994 Sb. v platném znění, o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 31/1995 Sb, v platném znění, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 13/2014 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné vypracování 2 testů.
Zkouška bude písemná.

Způsob ověření studijních výsledků: zápočet, zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie vývoje katastru nemovitostí.
2. Základní pojmy, jejich vysvětlení, organizace zeměměřické služby.
3. Soubor geodetických informací.
4. Obnova katastrálního operátu, digitální katastrální mapa.
5. Soubor popisných informací, informační systém katastru nemovitostí, poskytování informací z katastru nemovitostí.
6. Geometrické plány, ověřování a potvrzování geometrických plánů.
7. Vytyčování hranic pozemků.
8. Mapy zjednodušené evidence, katastrální mapa digitalizovaná.
9. Soubor popisných informací zjednodušené evidence, geometrické plány ve zjednodušené evidenci, identifikace parcel.
10. Vstup na nemovitosti, soudní znalectví a katastr.
11. Pozemkové úpravy, vytyčování staveb, územní plán.
12. Zápisy vlastnických a jiných práv k nemovitostem, činnost při vedení katastru nemovitostí.
13. Opravy a změny obsahu katastru nemovitostí, platná legislativa související s katastrem nemovitostí.

Cíl

Studijním cílem předmětu je získaní praktických znalostí a vědomostí o katastru nemovitostí, jeho vedení, způsobu evidence a získávání informací potřebných pro realitní činnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning