Detail předmětu

Investování a finance v nemovitostech

ÚSI-ERIFNAk. rok: 2020/2021

Investice a její atributy, peněnžní toky, současná a budoucí hodnota, metody hodnocení investiční efektivnosti, odhady vývoje CF a rizika, portfolio a jeho zákonitosti, typické průběhy CF u nemovitostí; Náklady životního cyklu – LCC metoda, Oceňování investičních instrumentů.

Výsledky učení předmětu

Znalost charakteru peněžních toků nemovitostí, specifika nemovitostí, schopnost pracovat s hlavními determinanty investic a vyhodnotit investiční efektivnost, základy portfolia u nemovitostí.

Prerekvizity

Matematika

Doporučená nebo povinná literatura

BAUM, A. E., CROSBY, N. Property investment appraisal. London: Wiley-Blackwell, 2007. ISBN 978-14-05135-55-9.
BRUEGGEMAN, W. B., FISHER, J. D. Real Estate Finance & Investments. New York: McGraw-Hill Education, 2015. ISBN 978-0073377353.
FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: GRADA, 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.
STAIGER, R. Foundations of real estate financial modelling. New York: Routledge, 2015. ISBN 978-1-138-02516-5.
SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty). Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-642-4.
VALACH, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: EKOPRESS, 2010. ISBN 978-80-86929-71-2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zápočtu: účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů, prezentace a odevzdání projektu.
Zkouška: bude sestávat z písemné a ústní části a bude hodnocena na základě výsledku obou těchto částí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Plánování investiční činnosti - význam investiční činnosti, etapy přípravy.
2. Současná hodnota investice, diskontování, speciální případy.
3. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů (NPV, PI).
4. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů (IRR, PB).
5. Základy z teorie portfolia: výnosnost a riziko portfolia.
6. Základy z teorie portfolia: efektivní množina a optimální portfolio.
7. Plán peněžních toků investičního projektu s nemovitým majetkem a jeho specifika.
8. Typické případy průběhu peněžních toků u nemovitého majetku, finanční modelování.
9. Rizika u nemovitého majetku a riziko dosahování výnosu, analýza trendu.
10. Oceňování nemovitého majetku pro investiční účely, Investment Value.
11. Náklady životního cyklu – LCC metoda
12. Aplikace hodnocení ekonomické efektivnosti u nemovitostí.
13. Případová studie – LCC rekonstrukce budovy.

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti investování do nemovitých aktiv a schopnost samostatného vyhodnocování efektivnosti investičních příležitostí u nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná účast ve cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning