Detail předmětu

Architektura a urbanismus při oceňování staveb

ÚSI-ERARUAk. rok: 2020/2021

Předmět je v prvním uceleném bloku přednášek (architektura, urbanismus a sociologie města a bydlení) zaměřen na získání základních znalostí v oblasti navrhování, výstavby a provozu měst a staveb. Ve druhém uceleném bloku (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) se zaměřuje na stručný přehled o dopravních sítích s přednostním zaměřením na dopravu v oboru pozemních komunikací.
Kromě technické stránky věci (základní odborné předpisy, kontrola jakosti, poruchy otázka správy a údržby apod.) jsou probrány i vazby na základní právní předpisy z oblasti stavebního práva.
Předmět je koncipován na získání schopnosti evaluace architektonických a urbanistických faktorů, které při oceňování staveb hrají stále větší roli. Seznamuje s konceptem stavby, se stavebním projektem, vznikem architektonického díla, jeho urbanistickou determinací, základy stavebního zákona, údržbou a funkcí a dalšími způsoby užití a to vše s ohledem na oceňování staveb.

Výsledky učení předmětu

Výstupy tvoří ucelený přehled základních znalostí v oblasti návrhu, výstavby a využití staveb i systémů jednotlivých inženýrských sítí a sítí dopravní infrastruktury, zejména sítě pozemních komunikací.
Přidaná hodnota získaná studiem předmětu je:
v nových a zlepšených dovednostech hodnocení,
zpřesněných znalostmi o budovách a stavbách a
jejich architektuře a urbanismu a jeho komponentech i
v schopnostech tyto faktory začlenit do hodnocení.

Prerekvizity

Základní orientace v historii a ekologii, logické uvažování.

Doporučená nebo povinná literatura

BERÁNEK, J. A KOL. Inženýrské sítě, VUT v Brně, FAST 2006 (CS)
ŠRYTR A KOL. Městské inženýrství, Academia, Praha 1998 (CS)
MEDELSKÁ,V. A KOL.: Dopravné inženierstvo, ALFA, Bratislava, 1991 (CS)
ŠPALEK, P., RACLAVSKÝ, J. Sanace stok a kanalizačních přípojek - Technická směrnice, Hydroprojekt a.s., 2000 (CS)
Normy a předpisy vztahující se k dané problematice (CS)
SMĚLÝ, M. a kol.: Dopravní inženýrství. Studijní podpora VUT Brno FAST, ÚPKO, termín odevzdání 11/2007 (CS)
BUKOVSKÝ, J. a kol. Dějiny stavitelství, Brno, CERM, 2001 (CS) (CS)
DRÁPAL, J. Úvod pro projektování architektury a urbanismu, VUT FAST Brno, 2010 (CS) (CS)
GREED, C. H. Introducing Town Planning, Longman Scientific & Technical, London, 1994 (CS) (CS)
HAAS, F. Vývoj architektury a umění v novověku, Brno: ES VUT, 1987 (CS) (CS)
HOLLINSWORTH, M. Architektura 20. stol., Columbus Bratislava, 1993 (CS) (CS)
KNOX, P. Urban social Geography, an Introduction, Longman Scientific & Technical, Harlow, 1995 (CS) (CS)
KOCH, W. Malý lexikon architektury, Tatran, Bratislava, 1971 (CS) (CS)
SCHMEIDLER, K. Mobilita, transport a dostupnost ve městě: Mobilita ve městě pro každého. 1. vyd. Ostrava-Přívoz: Key publishing s.r.o., 2010. 245 s. ISBN 978-80-7418-063-7. (CS) (CS)
SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě, Ing. Novotný, Brno, 1997, druhé vydání 2001, ISBN 80-238-6582-X (CS) (CS)
HOECKER, CH. Architecture – a concise history, Laurence King, London, 2000 (CS) (CS)
SCHMEIDLER, K. Problémy mobility stárnoucí populace: Sociální exkluze a mobilita. 1. vyd. Brno: Novpress, 2009. 200 s. ISBN 978-80-87342-05-3. (CS) (CS)
WATKIN, D. A History of Western Architecture, London: Laurence King Publishing, 2005 (CS) (EN)
HELLMAN Louis, Architecture for Beginners, Writers and Readers Publishing, New York and London, 1994, ISBN (EN)
ŠVÁCHA Rostislav, Le Corbusier, Odeon, Praha, 1989, ISBN 80-207-0768-9 (CS)
VODRÁŽKA, P.: Dejiny stavby miest, Meritum, Bratislava 2001 (SK)
DULLA Matúš: Dejiny architektúry 20. storočia. (CD) Bratislava, FA STU 2003. (SK)
DULLA, M. a kol.: Kapitoly z historie bydlení. Nakladatelství ČVUT, Praha 2014. ISBN 978-80-01-05433-8 (SK)
UPTON Dell, Architecture in the United States, Oxford University Press, Oxford, 1998, ISBN 0-19-284217-XPbk (EN)
ROTH Leland M., Understanding Architecture, its Elements, History, and Meaning, Westview Pressboulder Colorado and Oxford, UK, 1992, ISBN 0-06-430158-3 (EN)
GHIRARDO Dianne, Architecture after Modernism, Thames and Hudson, 1996, ISBN 0-500202294-x (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování odpovídají způsobu výuky a jsou popsány článkem v článku 7 Studijního a zkušebního řádu VUT Brno.

Způsob a kritéria hodnocení

Ukončení studia bude provedeno písemnou a v případě nejednoznačného výsledku i ústní zkouškou

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pohled na stavebnictví a architekturu, architektonické rysy staveb a jejich uměleckou kvalitu
2. Vývoj stavebnictví a architektury, hodnota památkových staveb
3. Sídla, historie sídel, sídelní rozvoj a urbanistická determinace, územní plánování
4. Urbanismus a vývoj města, nové obytné soubory
5. Sociologie města a typologie bydlení, společenské funkce architektury, které je nutno vzít v úvahu
6. Funkční plochy ve městě, vliv na cenu, cenová mapa pozemků
7. Vývoj rodiny, bytu, typologie bydlení a vliv na poptávku po bytech
8. Vliv ostatních faktorů na cenu (kriminalita, bezpečnost (CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design), atraktivita, dobrá adresa, gated communities atd.)
9. Architektonický symbolismus, architektura jako symbol
10. Doprava, transport a komunikační systém města. Inženýrské sítě a dopravní infrastruktura. Role dopravní obslužnosti, dostupnosti a vliv na cenu stavby
11. Funkce stavby, pružná a pevná funkce stavby. Vědecké prognózování, futurologie v architektuře a urbanismu
12. Rozvoj, úpadek a revitalizace města a vliv na ceny
13. Vliv stavby na člověka, architektonický determinismus

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností pro komplexní, nejen ekonomické posuzování vlastností staveb a jejich okolí z hledisek architektonických rysů staveb, urbanistické determinace, dopravních charakteristik, zasíťování atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor