Detail předmětu

Technologie III

FSI-6T3Ak. rok: 2020/2021

Předmět "Technologie III" bezprostředně navazuje na předmět "Technologie II" a je zaměřen na rozšíření znalostí základních technologií získaných v předmětu "Technologie II" o problematiku hutní výroby, plastického chování kovů a další druhy konvenčních i nekonvenčních tvářecích technologií využívaných ve strojírenské výrobě. Zde se jedná zejména o metody používané při zpracování plechů, trubek a profilů, a to nejen objemovými, ale i plošnými technologiemi.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

V rámci návštěvy přednášek a cvičení získá posluchač znalosti o všech druzích tzv. konvenčních a nekonvenčních technologií, které se využívají ve strojírenských výrobních podnicích při zpracování plechů, trubek a profilů, a to plošným i objemovým tvářením nejen za studena, ale i za tepla. Seznámí se také s metodikou výpočtu energosilových parametrů a dalších důležitých parametrů tvářecích procesů.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie, používaných výrobních strojů a zařízení a znalosti z mechanizace výroby.

Doporučená nebo povinná literatura

SAMEK, Radko a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-214-4220-7. (CS)
DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření: plošné a objemové tváření. 2. vyd. Brno: CERM, 2007. 169 s. ISBN 978-80-214-3425-7. (CS)
ŽÁK, Jan, Radko SAMEK a Bohumil BUMBÁLEK. Speciální letecké technologie I. 1. vyd. Ediční středisko VUT Brno. Brno: Rektorát Vysokého učení technického v Brně, 1990. 220 s. ISBN 80-214-0128-1. (CS)
SAMEK, Radko, Zdeněk LIDMILA a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část II. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4406-5. (CS)
SAMEK, Radko a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-214-4220-7. (CS)
HOSFORD, William F. and Robert M. CADDEL. Metal Forming: Mechanics and Metalurgy. 3th ed. New York: Cambridge University Press, 2007. 365 s. ISBN 978-0-521-88121-0. (EN)
FOREJT, Milan. Teorie tváření. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 167 s. ISBN 80-214-2764-7. (CS)
SAMEK, Radko, Zdeněk LIDMILA a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část II. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4406-5. (CS)
MARCINIAK, Zdislaw, J.L. DUNCAN and S.J. HU. Mechanics of Sheet Metal Forming. 2.ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. 211 s. ISBN 07-506-5300-00. (EN)
VALBERG, Henry S. Applied metal forming including FEM analysis. New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-051-1729-430. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorií dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem a podmínky k jeho udělení jsou: účast na cvičeních, písemný test, správnost vypracování výpočtových zadání a aktivita posluchače při jejich zpracování. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem první části předmětu je seznámit posluchače s technologiemi hutní výroby a moderními technologiemi, ať už konvenčními či nekonvenčními, tvořícími nadstavbu základních výrobních technologií, přednášených v rámci předmětů "Technologie I a II".
Tento předmět je zařazen jako povinně volitelný ve 3. ročníku obecného bakalářského studia. Jeho volba je doporučena v případě, že student hodlá směřovat na strojírenskou technologii (obrábění, slévání, tváření, svařování) a v následném navazujícím studiu volit obory M-SLE, M-STG či M-STM.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná. Docházka je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. V případě neúčasti je možné zmeškanou výuku nahradit s jinou studijní skupinou ve stejném výukovém týdnu. V případě, že náhrada není možná, vypracuje posluchač náhradní zadání, resp. výpočtové cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Plastické chování kovů
2. Limitní diagramy, materiálové modely
3. Základy výroby hutních polotovarů - plechy a profily
4. Základy výroby trubek a jejich tvarování - principy a parametry, nástroje a stroje
5. Technologie protlačování - principy a parametry, nástroje, stroje
6. Technologie přesného stříhání - principy a parametry, nástroje, stroje
7. Technologie zakružování - principy a parametry, nástroje, stroje
8. Tváření nepevným nástrojem - principy a parametry, nástroje, stroje
9. Technologie tažení nerotačních tvarů - principy a parametry, nástroje, stroje
10. Využití MKP k analýze procesů tváření
11. Technologie ohraňování - principy a parametry, nástroje, stroje
12. Význam povrchových úprav, teorie povrchu, odmašťování
13. Lisování kovových prášků

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Lineární aproximace přirozeného deformačního napětí
2. Limitní diagramy a jejich význam
3. Výpočet parametrů ohniska deformace při válcování
4. Výpočet změny tloušťky stěny a kontrola tvářecí síly při ohybu trubek
5. Technologické parametry při pěchování a protlačování ocelí
6. Návrh výroby součásti přesným stříháním
7. Energosilové parametry při zakružování a výpočty odpružení
8. Výpočet energosilových parametrů při tváření elastomery
9. Výroba hranaté nádoby hlubokým tažením
10. Řešení zadané problematiky ve vybraném softwaru MKP
11. Návrh výroby součásti ohraňováním
12. Návrh úprav návarové plochy, výběr elektrody, postup renovace
13. Technologické parametry lisování kovových prášků

eLearning