Detail předmětu

Bakalářský projekt

FSI-6BAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, odborné činnosti a vytváření software v souvislosti s přípravou bakalářské práce. Student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost samostatně zpracovat bakalářskou práci.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu bakalářské práce. Doporučuje se absolvovat také předmět 2IV "Informační výchova - informační gramotnost" z obecné nabídky.

Doporučená nebo povinná literatura

Literaturu doporučí studentovi vedoucí projektu.
Literaturu doporučí studentovi vedoucí projektu.
BIERNÁTOVÁ, Olga a SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů : dle ČSN ISO 690 (01 0197) [online]. V Brně : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 27 s. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf (CS)
ČSN EN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. (CS)
NÖLLKE, Claudia. Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. Praha: Grada, c2004. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-9057-2. (CS)
KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma, c2008. ISBN 978-808-9132-706. (CS)
GASTEL, Barbara a Robert A. DAY. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Santa Barbara, California: Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, [2016]. ISBN 978-1-4408-4262-7. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní činnost studenta na bakalářské práci a odevzdání práce, kterou potvrdí vedoucí práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je samostatné vypracování bakalářské práce studentem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího bakalářské práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova je individuální: student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.