Detail předmětu

Konstruování a CAD

FSI-4KCAk. rok: 2020/2021

Kurz seznamuje studenty se základy metodiky konstruování v aplikaci na montážní jednotku, tj.: zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, návrhová sestava, výkresy součástí, výkres sestavení, seznam položek a technická zpráva. Vše s možností využití CAD programů a jejich výpočetních nástrojů pro návrh rozměrů standardních strojních konstrukčních prvků.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Schopnost tvůrčího myšlení v rámci individuálně zadaného konstrukčního úkolu s možností uplatnění vlastního originálního řešení problému.
- Schopnost využívat metodiku konstruování při návrhu konstrukční jednotky, která zahrnuje zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, návrhovou sestavou, výkresy součástí, výkres sestavení, seznam položek a technickou zprávu.
- Znalost práce s CAD podporou v oblasti výpočetních nástrojů pro návrh rozměrů standardních strojních konstrukčních prvků.

Prerekvizity

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek. Znalost dostupného CAD systému.

Doporučená nebo povinná literatura

SVOBODA, Pavel a Jan BRANDEJS. Základy konstruování. Vydání osmé, přepracované a doplněné. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2020. ISBN 978-80-7623-034-7. (CS)
SVOBODA, Pavel a Jan BRANDEJS, 2019. Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vydání šesté, přepracované a doplněné. Brno: CERM, Akademické nakladatelství. ISBN 978-80-7623-010-1. (CS)
FOŘT, Petr a Jaroslav KLETEČKA. Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2012. Učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3728-4. (CS)
GREEN, Paul. The geometrical tolerancing desk reference: creating and interpreting ISO standard technical drawings. Amsterdam: Elsevier, 2005. ISBN 07-506-6821-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí odevzdat vyhovující zpracované řešení daného konstrukčního problému. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Konstruování a CAD je syntéza a praktická aplikace dílčích vědomostí získaných v předchozích konstrukčních předmětech do návrhu konstrukční jednotky. Studenti zpracovávají po etapách ucelený konstrukční úkol s možností plného využití CAD programů. Absolventi budou schopni navrhnout konstrukci jednoduchého systému, který splňuje základní konstrukční požadavky dle zadání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Základy metodiky konstruování, algoritmus řešení konstrukčního úkolu, zadání konstrukčního úkolu, rozměrový výpočet.
- Design accelerator - návrh rozměrů, kontrolní výpočet.
- Předběžné výpočty, návrhový výkres, konzultace.
- Návrh tolerancí, rozměrové obvody.
- Kontrolní výpočty, návrhový výkres, konzultace.
- Konzultace návrhového výkresu.
- Výkresy součástí I – konzultace.
- Výkresy součástí I - hodnocení.
- Výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva.
- Výkresy součástí II – konzultace, výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva, konzultace.
- Výkres sestavení, seznam položek, hodnocení, technická zpráva, konzultace.
- Technická zpráva, hodnocení.
- Odevzdání, kontrola oprav a úplnosti konstrukčního úkolu. Klasifikovaný zápočet.

eLearning