Detail předmětu

Metody vědecké a odborné práce

FSI-ZSEAk. rok: 2020/2021

Studenti připraví návrh odborného projektu na příkladu diplomové práce se všemi náležitostmi, které se v praxi od projektového návrhu vyžadují - anotace projektu, přehled současného stavu poznání včetně jeho analýzy, definice konkrétních cílů, návrh postupů pro řešení projektu včetně přístrojového vybavení, časový harmonogram, výstupy projekty, odůvodnění potřebnosti. Důraz je kladen na odborný styl textu, dodržování citačních pravidel dle ISO 690, typografických pravidel včetně zasazení textu do požadované šablony. Předmět navazuje na bakalářskou práci a teoreticky připravuje studenty na řešení odborné vědecké práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- znalost struktury návrhu vědeckého projektu,
- schopnost vyhledávat relevantní informace v bibliografických databázích a tyto zdroje správně citovat,
- schopnost definovat cíle projektu na základě syntézy nedostatků či chybějících poznatků v dané oblasti,
- schopnost naplánovat časový harmonogram projektu v reálně proveditelných termínech,
- schopnost navrhnout vhodné postupy nebo koncepční přístupy pro vyřešení projektu.

Prerekvizity

- základní znalosti týkající se metodiky vědecké a odborné práce získané během bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 300 s. ISBN 978-1-107-67074-7. (EN)
SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 421 s. ISBN 978-80-271-0075-0. (CS)
ČSN ISO 690-2(01 0197) Informace a dokumentace - Bibliografické citace. Praha: Český normalizační institut, 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení, samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu:
- test (max. 20 bodů),
- dílčí úkoly (max. 25 bodů),
- závěrečná práce – návrh projektu (max. 35 bodů),
- závěrečná prezentace (max. 20 bodů),
- žádný z úkolů nesmí být hodnocen za F,
- celkem je možno získat až 100 bodů, výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi budou schopni sestavit návrh vlastního vědeckého nebo odborného projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím.
Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím; neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu; povoluje se maximálně jedna předem omluvená absence; náhrada jednorázové neúčasti je plně v kompetenci vyučujícího. Vedoucí cvičení provádí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů a základních znalostí.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Struktura projektového návrhu.
- Citační pravidla.
- Typografická pravidla, odborný styl.
- Elektronické informační zdroje, práce s literaturou.
- Práce s citačním manažerem.

Cvičení s počítačovou podporou

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Téma projektu, nástin řešení.
- Úvod / anotace projektu.
- Přehled současného stavu poznání - výběr a analýza relevantních zdrojů.
- Kritické zhodnocení rešerše.
- Definice cílů projektu.
- Materiál a metody – nástin řešení.
- Časový harmonogram / workflow projektu.
- Odůvodnění nutnosti / potřebnosti řešení projektu.
- Definice výstupů projektu.