Detail předmětu

Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS)

FSI-ZD5Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vedení studentů při zpracování výstupů diplomové práce daných zadáním. Výstupem každé závěrečné práce je kromě textové části vždy také některý z následujících výstupů: článek v odborném periodiku (časopise), článek ve sborníku, výsledek s právní ochranou (užitný, průmyslový vzor) nebo technicky realizovaný výsledek (prototyp, funkční vzorek).
Tento kurz byl v rámci projektu FabLabNet podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu „Interreg Central Europe“. Kurz využívá zázemí otevřené studentské dílny „StrojLab“ vybudované za podpory Ústavu konstruování a projektu FabLabNet.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost aplikovat znalosti dosažené během navazujícího magisterského studia při samostatném řešení zadané problematiky, včetně vytvoření zadaných výstupů v požadovaných termínech.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce. Podmínkou studia je předchozí úspěšně absolvování předmětu Diplomový projekt I.

Doporučená nebo povinná literatura

SILYN-ROBERTS, H. Writing for Science and Engineering - Papers, Presentations and Reports. 2013. Elsevier. ISBN 978-0-08-098285-4. [online] Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpWSEPPRE1/writing-science-engineering/writing-science-engineering (EN)
LEDDEN, E. Úspěšná prezentace: Získejte si své publikum krok za krokem. Grada. 2018. ISBN 978-80-247-2912-1. (CS)
ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, cvičení s počítačovou podporou, samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového projektu. Odevzdání textové části a všech požadovaných výstupů diplomové práce. Aktivní přihláška ke státní závěrečné zkoušce.
Zápočet bude udělen na základě prokazatelně odevzdaných výstupů definovaných v zadání diplomové práce a odevzdání textové části ve fyzické i elektronické podobě. Všechny výstupy (text, přílohy, fotografická dokumentace fyzických výstupů) musí být odevzdány v digitální podobě na určený portál.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je zpracování požadovaných výstupů diplomové práce podle zadání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pokrok při řešení diplomové práce, zpracování výstupů a práce v laboratořích je kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 2. ročník, letní semestr, 24 kreditů, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 2. ročník, letní semestr, 24 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

130 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Náplň laboratoří/ateliérů je individuální dle tématu diplomové práce. Náplň je stanovena dle časového plánu studenta po odsouhlasení vedoucího diplomového projektu. Pro realizaci výstupů mají studenti k dispozici tyto laboratoře:
- Studentská dílna.
- Laboratoř tribologie.
- Laboratoř technické diagnostiky.
- Laboratoř robotického obrábění.
- Laboratoř Selective Laser Melting.
- Výrobní dílny ústavu konstruování.
- Ateliéry odboru průmyslového designu.
- 3D tiskový cluster ústavu konstruování.
- StrojLab.

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Oblasti studia jsou individuální; určuje vedoucí diplomového projektu. Je konzultována a kontrolována samostatná práce studenta se zaměřením na podrobné zpracování následujících kapitol dle řešeného typu práce:
Výzkumná práce
- Výsledky
- Diskuze
- Závěr
Vývojová konstrukční práce
- Konstrukční řešení
- Diskuze
- Závěr
Vývojová designérská práce
- Tvarové řešení
- Konstrukčně technologické a ergonomické řešení
- Barevné a grafické řešení
- Diskuze
- Závěr
Rovněž je konzultována a kontrolována úroveň zpracování výstupu práce, dle typu definovaného zadáním. Jedná se o některý z následujících typů:
- Článek ve sborníku nebo odborném periodiku.
- Užitný vzor
- Průmyslový vzor
- Prototyp
- Funkční vzorek