Detail předmětu

Diplomový projekt I (M-KSI)

FSI-ZDPAk. rok: 2020/2021

Studenti v rámci kurzu zpracovávají projekt na zadané téma diplomové práce. Zadání jsou rozděleny na tři typy: výzkumná / vývojová konstrukční / vývojová designérská. Výzkumná práce je založena převážně na využití empirických metod (pozorování, měření, experiment). Vývojová konstrukční práce je zaměřena na návrh nebo úpravu konkrétního strojního uzlu nebo zařízení. Vývojová designérská práce se soustředí na originální tvarové a konstrukční řešení zařízení nebo výrobku. Každá diplomová práce je navázána na výzkumný či vývojový projekt řešený v rámci Ústavu konstruování nebo ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Schopnost stanovit cíl výzkumu a vybrat vhodné metody jeho řešení.
- Schopnost samostatně řešit složitější problémy s otevřeným koncem.
- Schopnost správně strukturovat rozsáhlejší odborný text.

Prerekvizity

- Předpokládají se znalosti odpovídající absolvovaným předmětům magisterského studia.
- Absolvování předmětu Metody vědecké a odborné práce.

Doporučená nebo povinná literatura

BOOTH, Wayne C., Gregory G. COLOMB a Joseph M. WILLIAMS. The craft of research. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, c2008. ISBN 02-260-6566-9. (EN)
EVANS, David, Paul GRUBA a Justin ZOBEL. How to write a better thesis [online]. Third edition. Heidelberg: Springer, [2014] [cit. 2019-08-29]. ISBN 978-3-319-04286-2. Dostupné z: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-04286-2#toc. (EN)
KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8. (CS)
ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní práce na diplomovém projektu a předložení prvních pěti vypracovaných kapitol diplomové práce dle aktuální struktury a formátu definovaných Ústavem konstruování.
Hodnocení bude uděleno na základě prezentace a čtyř odevzdaných kapitol diplomové práce. Kapitoly 2 a 3 mohou být použity z předchozího semestru, kapitoly 4 a 5 musí být vypracovány v rámci předmětu.
Dle typu práce, výzkumná / vývojová konstrukční / vývojová designérská, jsou to kapitoly:
4. Materiál a metody (výzkumná) / Koncepční řešení (vývojová konstrukční) / Variantní studie designu (vývojová designérská).
5. Výsledky (výzkumná) / Konstrukční řešení (vývojová konstrukční) / Tvarové řešení (vývojová designérská).
Textový rozsah kapitol musí odpovídat přibližně 60% rozsahu diplomové práce.
Student musí při prezentaci obhájit postup řešení, rozpracovanost tématu a dosavadní výsledky diplomové práce před tříčlennou komisí, jejímž členem je vedoucí práce. Hodnocení uděluje garant předmětu dle doporučení komise.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi budou schopni metodologicky správně stanovit cíl výzkumu, vybrat vhodné metody jeho řešení, řešit jej a získané výsledky zformulovat do odborného textu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Povolují se maximálně dvě absence. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Oblasti studia jsou individuální, určuje je vedoucí diplomového projektu.
- Organizace a struktura diplomové práce.
- Konzultace a kontrola samostatné práce studentů se zaměřením na podrobné zpracování následujících kapitol diplomové práce dle řešeného typu práce:
- Materiál a metody / Koncepční řešení / Variantní studie designu
- Výsledky / Konstrukční řešení / Tvarové řešení
- Prezentace dílčích výsledků diplomové práce jednotlivými studenty spojená s diskuzí.

eLearning