Detail předmětu

Konstrukční projekt - strojní součásti

FSI-YS1Ak. rok: 2020/2021

Předmět poskytne základní přehled o strojních součástech a spojích, jako jsou pružiny, ložiska, osy a hřídele a šroubové, nýtové a svarové spoje. Pozornost je věnována především pochopení jejich funkce a osvojení si metodiky používané při jejich návrhu. Předmět integruje poznatky získané v teoretických předmětech bakalářského studia strojního inženýrství, zejména v materiálových vědách, mechanice a konstruování strojů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Znalost principu, výpočtu a zásad užití základních strojních součástí a spojů.
- Pochopení mechanismů a příčin porušování strojních součástí.
- Schopnost tvůrčího využití získaných znalostí při návrhu nových strojů a zařízení.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z předmětů konstruování strojů, mechaniky těles a materiálových věd, které student získá v předcházející části studia na FSI.

Doporučená nebo povinná literatura

SHIGLEY, Joseph E., Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor Martin Hartl, Miloš Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0. (CS)
BUDYNAS, Richard G. a Keith J. NISBETT. Shigley's mechanical engineering design. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2011. ISBN 978-0-07-352928-8. (EN)
NORTON, Robert L. Machine design: An integrated approach. 4th ed. Boston: Prentice Hall, 2010. ISBN 01-361-2370-8. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací na cvičeních.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná účast ve cvičeních, odevzdání vypracovaných projektů a úspěšné absolvování testu z látky probrané na přednáškách a cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o strojních součástech a spojích, jako jsou pružiny, ložiska, osy a hřídele a šroubové, nýtové a svarové spoje. Pozornost je věnována především pochopení jejich funkce a osvojení si metodiky používané při jejich návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná (tolerují se maximálně dvě omluvené absence za semestr). Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Porušování způsobené statickým zatěžováním.
- Únavové porušování způsobené proměnným zatěžováním.
- Osy a hřídele. Spoje hřídele s nábojem.
- Pohybové a spojovací šrouby.
- Předepjaté šroubové spoje.
- Těsněné přírubové spoje. Montáž šroubových spojů. Nýtové spoje.
- Svarové, pájené a lepené spoje.
- Šroubovité tlačné, tažné a zkrutné pružiny. Talířové a listové pružiny.
- Valivá ložiska.
- Kuželíková ložiska.
- Mazání ložisek a konstrukce uložení.
- Kluzná ložiska.
- Shrnutí probírané látky.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vypracování třech menších projektů (případových studií), které se vážou k odpřednášené problematice.