Detail předmětu

Modelování

FSI-YM1Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na základní téma výuky modelování – modelovanou hlavu, která je ideálním objektem pro cvičení smyslu pro stavbu hmoty v prostoru. Semestr je rozdělen do tří úkolů, prvním je modelovaná lebka podle modelu, která je nezbytným východiskem pro následné dvě modelované hlavy dle sádrových bust. Modelování podle modelu umožňuje studentům získat základní znalosti techniky modelování pro budování objemu, zachování proporčních vztahů, vystižení charakteru, pohybu a práci s detaily.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Osvojení si smyslu pro hmotu v prostoru, plastický tvar, odhadování a měření rozměrů.
- Znalost potřebných technických základů pro práci s modelářskou hlínou a nástrojovým vybavením.
- Prohloubení výtvarného citu pro stavbu prostorových útvarů a praktická znalost anatomie hlavy.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti z perspektivy a zvládnutá kresba základních geometrických těles dle modelu. Význam zde má praxe z tvorby modelů prostorových kompozic a modelů designu.

Doporučená nebo povinná literatura

BAMMES, Gottfried. Der nackte Mensch: Hand und Lehrbuch der Anatomie für Künstler. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1982. ISBN 3-364-00016-6.
MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem I. díl: Přehled evropských dějin umění od pravěku po renesanci. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1996. ISBN 80-214-0822-7.
GOLDFINGER, Eliot. Human Anatomy for Artists: The Elements of Form. New York: Oxford University Press, 1991. ISBN 978-0195052060.
MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem II. díl: Přehled dějin umění od baroka do poloviny 20. století. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1997. ISBN 80-214-1088-4. (CS)
KOS, Jaroslav a Pavel ŽILÁK. Anatomie člověka pro výtvarníky. Praha: Aventinum, 1996. ISBN 80-85277-98-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou prakticky zaměřena na modelování s individuálními konzultacemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno prezencí ve cvičeních, odevzdáním zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení je průměrem z hodnocení tří úkolů. Klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Klasifikační stupeň ECTS / bodové hodnocení / číselná klasifikace // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně // F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi budou schopni praktikovat základní způsob prostorového záznamu a kreativního vyjádření. Absolventi budou schopni modelovat objekt, v měřítku 1:1 s důrazem na stavbu objemu, proporce a charakter modelu. Předmět rozvíjí schopnost pozorovat a analyzovat vizuální jevy a kultivuje výtvarné předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost v průmyslovém designu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Modelovaná lebka dle modelu, zásady pro její stavbu.
- Modelovaná lebka dle modelu, základní hmota.
- Modelovaná lebka dle modelu, vystižení charakteru.
- Modelovaná lebka dle modelu, práce s detaily.
- Modelovaná lebka dle modelu, hodnocení I. úkolu.
- Modelovaná hlava dle sádrové busty, zásady pro její stavbu.
- Modelovaná hlava dle sádrové busty, základní hmota.
- Modelovaná hlava dle sádrové busty vystižení charakteru.
- Modelovaná hlava dle sádrové busty, hodnocení II. úkolu.
- Modelovaná hlava dle sádrové busty.
- Modelovaná hlava dle sádrové busty, základní hmota.
- Modelovaná hlava dle sádrové busty, vystižení charakteru.
- Modelovaná hlava dle sádrové busty, hodnocení III. úkolu, celkové hodnocení semestru.

eLearning